Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 41:
Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
(α) Πολιτικές τιμολόγησης νερού. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Νερών Νόμο του 2004, τα κράτη-μέλη θα πρέπει, μέχρι το 2010, να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες, για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας ενώ οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα είναι τέτοιες ώστε να ανακτάται το κόστος των υπηρεσιών ύδατος.

Το Τμήμα ανέθεσε με τη διαδικασία προσφορών, σε κοινοπραξία εταιρειών συμβούλων, την "ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφημένου συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος και την εφαρμογή των πολιτικών τιμολόγησης ύδατος" και την "ανάπτυξη πολιτικών τιμολόγησης ύδατος". Η σχετική προσφορά κατακυρώθηκε στις 15.1.2008, για το ποσό των €326.950 συν Φ.Π.Α. και με πρόνοια αποπεράτωσής της σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου δηλαδή μέχρι τις 5.9.2009. Η εγκατάσταση του μηχανογραφημένου συστήματος για την πιλοτική λειτουργία, η οποία θα γινόταν στις αρχές Μαρτίου 2009, υλοποιήθηκε με καθυστέρηση, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2009, ενώ η μελέτη για την κοστολόγηση του νερού, η οποία θα έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τις 30.4.2009, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Με τη συμπλήρωση της μελέτης και την υποβολή προτάσεων για την τιμολογιακή πολιτική, αναμένεται η λήψη αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο για επανακαθορισμό της τιμής του νερού για εφαρμογή του άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαίσιο. Βάσει του άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαισίου, η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το 2010. Μέχρι το Μάρτιο του 2010 θα πρέπει να υποβληθεί αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, τα οποία όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε ξεχωριστή παράγραφο της Έκθεσής μου, δεν έχουν ακόμα ετοιμαστεί.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι η προκαταρκτική έκθεση για την κοστολόγηση του νερού παραδόθηκε στις 25.6.2009 και πως ο ανάδοχος έχει υποβάλει αίτημα για παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης μέχρι την 31.10.2009, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή και την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.