Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.67 ):

(δ)     Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων.  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η άδεια για ανόρυξη γεωτρήσεων δίδεται, με τη συγκατάθεση του Διευθυντή του ΤΑΥ, από τον αρμόδιο Έπαρχο, ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα για την διεξαγωγή ελέγχων αναφορικά με την άντληση νερού από τις υπό αναφορά γεωτρήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, κατά τη διάρκεια του έτους εκδόθηκαν 690 άδειες που αφορούσαν ανόρυξη γεωτρήσεων για σκοπούς άρδευσης (1.016 το 2008) και 1.140 άδειες που αφορούσαν στην ανόρυξη γεωτρήσεων για οικιακούς σκοπούς (2.174 το 2008). 

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Τμήματος, βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 40.000-50.000 γεωτρήσεις για τις οποίες έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες, ενώ ανορύσσεται ετησίως και μεγάλος αριθμός παράνομων γεωτρήσεων. 

Το 2010 το ΤΑΥ προχώρησε στη μίσθωση υπηρεσιών για την καταγραφή, σε πιλοτική βάση, των παράνομων και αδειοδοτημένων γεωτρήσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μεσαορίας, τη διαπίστωση των ποσοτήτων νερού που αντλούνται από αυτές και του είδους των καλλιεργειών που αρδεύονται. 
Οι εργασίες άρχισαν τον Ιανουάριο του 2010 και όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής του Τμήματος, αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2010.

Λόγω του ότι η εποπτεία που ασκείται από τους Επάρχους είναι περιορισμένη, το Τμήμα, έχοντας την ευθύνη για τη διαχείριση και τη διατήρηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων, προβαίνει, σε συνεργασία με τους Επάρχους, στη διεξαγωγή  μικρού  αριθμού ελέγχων σε αδειοδοτημένες γεωτρήσεις.

Όπως μας αναφέρθηκε, το ΤΑΥ δεν τηρεί στοιχεία αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων που διεξάγονται, το χρόνο διεξαγωγής επαναληπτικού ελέγχου και τις περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν για λήψη νομικών μέτρων στις Επαρχιακές Διοικήσεις.
Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου, τηρείται συγκεντρωτικό μητρώο όπου να καταγράφονται τα πιο πάνω στοιχεία και όπως, στη βάση δεδομένων των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων που άρχισε να δημιουργείται από το ΤΑΥ, περιληφθεί πεδίο που να αναφέρεται στο υδάτινο σώμα στο οποίο κατατάσσεται η γεώτρηση, έτσι ώστε να παρακολουθείται και να περιορίζεται η έκδοση αδειών σε περιοχές που απειλούνται από υπεράντληση.