Ευρεία κάλυψη με αφαλατώσεις  

ΤΟΥΑΓΓΕΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτογραφία
Πανάκριβα εξακολουθούμε να πληρώνουμε το κόστος της απεξάρτησης από τη βροχόπτωση, αφού για την αγορά νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης όταν και εφόσον θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία, θα φθάνει τα €100 εκατ.
Για το 2012 και λαμβανομένου υπόψη των καθυστερήσεων στη δημιουργία των μονάδων αφαλάτωσης της Επισκοπής και του Βασιλικού η προτεινόμενη πρόνοια ανέρχεται στα €60 εκατ.
Με αυτό τον τρόπο αναμένεται η παροχή πόσιμου νερού από αφαλατώσεις στα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα και τη χρήση του αποθηκευμένου νερού των φραγμάτων για γεωργικούς σκοπούς.
Συνολικά για όλες τις αφαλατώσεις το κόστος αγοράς νερού φθάνει τα €59.501.145. Συγκεκριμένα από την αφαλάτωση Λάρνακας το κράτος θα προμηθευτεί 14.182 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), την αφαλάτωση Δεκέλειας 21.234 ΕΚΜ, τη μονάδα του Βασιλικού 16.524 ΕΚΜ, την κινητή μονάδα Πάφου 2.484 ΕΚΜ, από τις γεωτρήσεις Γαρύλλη 2.928 ΕΚΜ, την Επισκοπή 7.704 ΕΚΜ.
Επίσης, για την παραχώρηση 0,13 ΕΚΜ πόσιμου νερού στη Λουρουτζίνα υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό ύψους €105.105, για την αγορά νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις €26.250, την άντληση νερού των γεωτρήσεων Γαρύλλη €210.000 και τη διαχείριση της άρμης από την αφαλάτωση των γεωτρήσεων Γαρύλλη €157.500.
Πρόσθετα για τη σύνδεση της μονάδας αφαλάτωσης Βασιλικού με τη δεξαμενή Χοιροκοιτίας για μεταφορά του νερού σε Λευκωσία και Λάρνακα θα δαπανηθούν €1,8 εκατ. για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των αγωγών.
Το όλο έργο κοστολογείται στα €2,5 εκατ. για την κατασκευή συναφών έργων για τη μεταφορά του αφαλατωμένου νερού του Βασιλικού στη Λεμεσό υπάρχει προτεινόμενη πρόνοια ύψους €600 χιλ.
Το έργο διαλαμβάνει τον αγωγό άντλησης από τη μονάδα αφαλάτωσης του Βασιλικού μέχρι την προτεινόμενη κεντρική δεξαμενή χωρητικότητας 3.000 κ.μ. νερού, τους αγωγούς μεταφοράς στις διάφορες κοινοτικές δεξαμενές.
Η ολική εκτίμηση του έργου αγγίζει τα €4.588.665.
Για τη μονάδα αφαλάτωσης Πάφου υπάρχει πρόνοια €105 χιλ. για προγραμματιζόμενα έργα που θα βελτιώσουν τη λειτουργία και θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια της κινητής μονάδας αφαλάτωσης Κουκλιών.

Συνδέσεις και ανακαινίσεις

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗτης μονάδας αφαλάτωσης Πάφου με το υδρευτικό δίκτυο της κοινότητας Κουκλιών υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι €100 χιλ. Επίσης υπάρχει κονδύλι για την ανακαίνιση του αντλιοστασίου Τερσεφάνου για μεταφορά αφαλατωμένου νερού στη Λευκωσία. Για την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του αντλιοστασίου με σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα υπάρχει πρόνοια για το 2012 ύψους €50 χιλ. Το όλο έργο υπολογίζεται στις€400 χιλ.