Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.67 ):

(α)     Υδατική κατάσταση. 

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, λόγω της μη εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κατανάλωση νερού για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης κατά το 2007 και της καθυστέρησης εφαρμογής της αντίστοιχης απόφασης για το 2008, καθώς και της μη έγκαιρης προώθησης της κατασκευής της τρίτης μονάδας αφαλάτωσης στη Λεμεσό, η υδατική κατάσταση στην Κύπρο επιδεινώθηκε σημαντικά. 

Κατά την 1.1.2009 τα αποθέματα νερού στα φράγματα ανέρχονταν σε μόλις 15,9 εκ. κ.μ., με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία η συνέχιση της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού.  Λόγω της συνέχισης των περιοριστικών μέτρων καθώς και της ικανοποιητικής βροχόπτωσης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2009, τα αποθέματα νερού στα φράγματα κατά την 31.12.2009 ανήλθαν σε 95,4 εκ. κ.μ.