Ο νόμος: Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)Image00206

Άρθρο 9(1)(β)(xi) - την εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης προμήθειας ύδατος και, με εξαίρεση μόνο της περίπτωσης οικοδομής που αποτελεί μονοκατοικία και που δεν αποτελεί τμήμα οικοδομής ή ομάδας οικοδομών ή κτιριακού συγκροτήματος ή άλλης οικοδομικής ανάπτυξης, όρους αναφορικά με τη μεταφορά, εγκατάσταση και συνεχή παροχή κατάλληλου ύδατος το οποίο πρέπει να είναι επαρκές, όρους αναφορικά με την κατάλληλη και ικανοποιητική συντήρηση και λειτουργία της πιο πάνω εγκατάστασης και συστήματος υδατοπρομήθειας, καθώς και όρους αναφορικά με την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος:

 

Λευκωσία Κ.Δ.Π. 109/2012

10.-(2) Για πολυκατοικίες όπου η πίεση του δικτύου το επιτρέπει εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(y) ο ιδιοκτήτης και/ή καταναλωτής συνδέει τους υδρομετρητές απευθείας με την κουζίνα κάθε υποστατικού για παροχή πόσιμου νερού και με σωλήνα συνδέει το ξεχωριστό ντεπόζιτο νερού τουλάχιστο οχτακοσίων (800) λίτρων, που πρέπει να έχει κάθε υποστατικό στην οροφή της πολυκατοικίας.

(3) Για πολυκατοικίες όπου η πίεση του δικτύου δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τα διαμερίσματα:

(β) ο ιδιοκτήτης και/ή καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμεvή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε uδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας ή σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα (1) για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστο οκτακόσια (800) λίτρα το καθένα·

(γ) η υδατοδεξαμενή του ισογείου συνδέεται με την υδατοδεξαμενή της οροφής ή τα ντεπόζιτα, με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου, ο οποίος τοποθετείται εξωτερικά ή με ειδικό κανάλι·

(δ) η υδατοδεξαμενή της οροφής έχει χωρητικότητα που να αντιστοιχεί με τουλάχιστο πεντακόσια (500) λίτρα για κάθε υποστατικό και είναι τέτοιας κατασκευής, που να επιτρέπει την τακτική επιθεώρηση της-

Λεμεσός:

11.-(1) Εκτός όπου ρητά γίνεται διαφορετική πρόνοια, κάθε καταναλωτής διαθέτει ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστον οκτακόσιων (800) λίτρων και χωριστή παροχή νερού από τον υδρομετρητή προς την κουζίνα ή το σημείο από όπου προμηθεύεται πόσιμο νερό.

  1. Αναφορικά με την υδραυλική εγκατάσταση σε πολυκατοικίες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(1) Για πολυκατοικίες, που έχουν μέχρι τέσσερις ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου και του μεσοπατώματος-

(ε) ο καταναλωτής συνδέει τους υδρομετρητές απευθείας με την κουζίνα κάθε υποστατικού για παροχή πόσιμου νερού και με σωλήνα συνδέει το ξεχωριστό ντεπόζιτο νερού τουλάχιστον οκτακόσιων (800) λίτρων, που πρέπει να έχει κάθε υποστατικό στην οροφή της πολυκατοικίας:

(2) Για πολυκατοικίες που έχουν περισσότερους από τέσσερις ορόφους-

(β) ο καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας ή σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακόσιων (800) λίτρων το καθένα.

Λάρνακα Κ.Δ.Π. 290/2017

14-(2) Αναφορικά με την υδραυλική εγκατάσταση της πολυκατοικίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(β) ο καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή ή υδατοδεξαμενές που κατασκευάζεται στο ισόγειο ή υπόγειο και μετά από αυτή γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση αντλίας για την προώθηση του νερού σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακοσίων (800) λίτρων το καθένα