Σύνδεση γεώτρησης με αποχωρητήρια.

 

Το Σχέδιο Επιδότησης για σύνδεση γεωτρήσεων με αποχωρητήρια ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009. Η επιδότηση καλύπτει τη σύνδεση γεωτρήσεων με τα αποχωρητήρια κατοικιών, σχολείων, γραφείων, καταστημάτων, ιδρυμάτων κλπ, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα συστήματα υδατοπρομήθειας όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της ελεύθερης Κύπρου.

 

Η επιδότηση για κάθε κατοικία/γραφείο/κατάστημα, ίδρυμα, κλπ έχει καθοριστεί σε:

  • €700 ανά μονάδα, εάν η σύνδεση τους γεώτρησης γίνει με μία κατοικία/ γραφείο/ κατάστημα.
  • €600 ανά μονάδα, εάν η σύνδεση τους γεώτρησης γίνει με δύο μέχρι τέσσερεις κατοικίες/ γραφεία/καταστήματα.
  • €500 ανά μονάδα, εάν η σύνδεση τους γεώτρησης γίνει με πάνω από τέσσερεις κατοικίες/ γραφεία/ καταστήματα και
  • €200 για κάθε σημείο παροχής στα ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, κλπ

 

Η χορηγία δίδεται με τις εξής προϋποθέσεις:

·         Η γεώτρηση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με αντλία, η οποία θα μπορεί να τροφοδοτεί με ικανοποιητικές ποσότητες νερού τα αποχωρητήρια.

·         Δεν πρέπει να υπάρχει μέχρι την στιγμή υποβολής της αίτησης σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο της γεώτρησης , με τα αποχωρητήρια.

·         Η εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για σύνδεση της γεώτρησης με τα αποχωρητήρια θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

·         Το νερό της γεώτρησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα αποχωρητήρια.

·         Πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ξεχωριστού ντεπόζιτου στο οποίο θα διοχετεύεται νερό της γεώτρησης για τροφοδότηση, αποκλειστικά, των αποχωρητηρίων για αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης του πόσιμου νερού.

·         Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία προκαταρκτικής έγκρισης τους αίτησης για υφιστάμενες οικοδομές και εντός 18 μηνών για νέες ή υπό ανέγερση οικοδομές.