Ανόρυξη Γεώτρησης / Φρέατος

 

Το Σχέδιο Επιδότησης για ανόρυξη γεωτρήσεων ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Η επιδότηση παραχωρείται για την ανόρυξη γεωτρήσεων, το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για άρδευση του κήπου κατοικίας που βρίσκεται εντός ορίου υδατοπρομήθειας και είναι συνδεδεμένη με Σύστημα Υδατοπρομήθειας Δήμου ή Κοινότητας της Ελεύθερης Κύπρου. Το ποσό που επιδοτείται ανέρχεται σε 700 ευρώ και θα παραχωρείται μετά την ανόρυξη και τον εξοπλισμό τους γεώτρησης με κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα και υδρομετρητή.

 

Η αίτηση για επιδότηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ανόρυξης και πριν από την ημερομηνία λήξης του σχεδίου.