Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από εγκαταστάσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη ΙΙΙ έως VIΙ με την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό,
τη μείωση των εκπομπών καθώς και με την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις και στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη IIΙ έως VIΙ, οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν ρύπανση.
(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ούτε στη δοκιμή νέων προϊόντων και διαδικασιών.

5.-(1) Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Υπουργών που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι.


1622
(2) Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, οι αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοςαφορούν σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους και οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
(3) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεη ή εντεταλμένη να πράξει η Αρμόδια Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορεί να διενεργηθεί από λειτουργό του οικείου Υπουργείου, που ενεργεί δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του οικείου Υπουργού.

6.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος», στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από
(α) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(β) το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
(γ) το Υπουργείο Υγείας,
(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών,
(ε) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
(στ) το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, 
(ζ) το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και
(η) την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Το καθένα από τα Υπουργεία μπορεί να εκπροσωπείται στην κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής από διαφορετικό λειτουργό.
(3) Ο κάθε εκπρόσωπος Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
(4) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα, σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.
(5) Σε συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία πέντε μελών αποτελεί απαρτία.
(6) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής. 
οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία, αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή
της.

(7) Για οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής μεριμνά ώστε, η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση και να παραληφθεί από τους συμμετέχοντες που εκπροσωπούνται στην Τεχνική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation