Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της
Οξινισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε ΕπΙπεδο Εδάφους, το οποΙο έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 30 ΝοεμβρΙου 1999 και εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Απόφαση του ΣυμβουλΙου της 13ης lουνίου 2003 με αρ. 2003/507/ΕΚ' και
«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση που ιωρώθηl<ε με τον Κυρωτιl<ό της Σύμβασης (1979) για τη Δια μεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση και του Πρωτοκόλλου (1984) αυτής Νόμο του 1991.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation