Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι:
(α) ο καθορισμός οριακών ημών και, εφόσον απαιτείται, ορίων συναγερμού γιο τις συγκεντρώσεις δlοξlδlου του θείου, δlοξlδlου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, σωμαηδlων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξιδlου 101.1 άνθρακα και όζοντος στον ωμοσφαφlκό αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επlβλαβεlς επιmώσεις στην ανθρώπινη υγεlα κοι α10 σύνολο του περιβάλλοντος
(β) η εκτΙμηση των συγκεντρώσεων δlοξlδlου του θεΙου, δlOξlδlου του αζώτου και οξlδlων του αζώτου, σωμοτlδΙων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξlδlου του άνθρακα ΚΟΙ όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, βάσει κοινών μεθόδων ΚΟΙ κριτηρίων κοινά αποδεκτών από διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποlους συμμετέχειl η Δημοκρατία'


(γ) η συλλογή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις συγκεντρώσεις δlοξlδlου του θεΙου, δlοξlδlου του αζώτου και οξlδΙων του αζώτου, οωματlδlων, μολύβδου, βενζολίου, μονοξιδίου του άνθρακα και όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα Και η εξασφάλιση ότι οι πληροφορlες αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού Και
(δ) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όπου αυτή είναι καλή και η βΕλτlωσή της σTlς άλλες περιπτώσεις όσον αφορά το διοξίδιο του θεΙου, το δlοξlδlο του αζώτου και τα οξίδια του αζώτου, τα σωματίδια, το μόλυβδο, το βενζόλιο, το μονοξlδlο του άνθρακα
και το όζον.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation