Χαρακτηριστικό απόσπασμα:Η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο τώρα

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης και δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη».

Ερμηνεία
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση συνδυασμού σταθερών μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης και/ή ενδεικτικών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 5·

«ΑΣ10» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως αυτό ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10, EN 12341, με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm·

«ΑΣ2,5» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ2,5, EN 14907, με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 2,5 μm·
«ατμοσφαιρικός αέρας» σημαίνει τον εξωτερικό αέρα της τροπόσφαιρας, εξαιρουμένου του αέρα σε χώρο εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο·
«δείκτης μέσης έκθεσης» σημαίνει το μέσο επίπεδο που υπολογίζεται με βάση τις μετρήσεις σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας και αντανακλά την έκθεση του πληθυσμού και ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου μείωσης της έκθεσης και της υποχρέωσης όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης·
«εθνικός στόχος μείωσης της έκθεσης» σημαίνει την ποσοστιαία μείωση της μέσης έκθεσης του πληθυσμού της Δημοκρατίας, που καθορίζεται για το έτος αναφοράς, με στόχο να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η οποία πρέπει να επιτευχθεί, αν είναι δυνατόν, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου·
«εκτίμηση» σημαίνει κάθε μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό, την πρόβλεψη ή την εκτίμηση του επιπέδου ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα·
«ενδεικτικές μετρήσεις» σημαίνει μετρήσεις που ανταποκρίνονται σε στόχους σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που απαιτούνται για τις σταθερές μετρήσεις·
«Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 5·
«επίπεδο» σημαίνει τη συγκέντρωση ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα ή την εναπόθεσή του σε μια επιφάνεια σε δεδομένη χρονική στιγμή·
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«ζώνη» σημαίνει τμήμα της Δημοκρατίας οριοθετημένο από τον Υπουργό για λόγους εκτίμησης και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα.
«κατώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει επίπεδο, το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου είναι δυνατή απλώς η χρήση τεχνικών προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών.
«κρίσιμο επίπεδο» σημαίνει επίπεδο το οποίο καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, η υπέρβαση του οποίου ενδέχεται να συνεπάγεται άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένους υποδοχείς, όπως τα δένδρα, άλλα φυτά ή τα φυσικά οικοσυστήματα, όχι όμως και για τον άνθρωπο.
«μακροπρόθεσμος στόχος» σημαίνει το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο παρά την λήψη ανάλογων μέτρων, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·
«μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα» σημαίνει τοποθεσίες σε αστικές περιοχές στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αστικού πληθυσμού·
«οικισμός» σημαίνει ζώνη αστικού χαρακτήρα με συγκέντρωση πληθυσμού άνω των διακόσιων πενήντα χιλιάδων (250.000) κατοίκων ή, όταν η συγκέντρωση πληθυσμού είναι κατώτερη ή ίση προς διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) κατοίκους, με πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο η οποία δικαιολογεί, κατά τη γνώμη του Υπουργού, την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·
«οξείδια του αζώτου» σημαίνει το άθροισμα του μονοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του αζώτου, προστιθέμενα ως μέρη ανά δισεκατομμύριο και εκφραζόμενα ως διοξείδιο του αζώτου σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (μg/m3).
«οριακή τιμή» σημαίνει επίπεδο το οποίο καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του περιβάλλοντος και το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας και χωρίς ακολούθως να υπάρχουν υπερβάσεις·
«όριο ενημέρωσης» σημαίνει το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση·
«όριο συναγερμού» σημαίνει το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, μετά από βραχύχρονη έκθεση, με τη διαπίστωση του οποίου ο Υπουργός πρέπει να λαμβάνει άμεσα μέτρα.
«περιθώριο ανοχής» σημαίνει το ποσοστό της οριακής τιμής κατά το οποίο επιτρέπεται να γίνεται υπέρβασή της, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου.
«πρόδρομες ουσίες του όζοντος» σημαίνει τις ουσίες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία όζοντος σε επίπεδο εδάφους.
«πτητικές οργανικές ενώσεις» ή κατά ταυτόσημη έννοια «ΠΟΕ» σημαίνει όλες τις οργανικές ενώσεις ανθρωπογενούς και βιογενούς προέλευσης εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχημικές οξειδωτικές ουσίες µέσω αντιδράσεων µε οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός.
«ρύπος» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο περιβάλλον στο σύνολό του.
«σταθερές μετρήσεις» σημαίνει τις μετρήσεις που εκτελούνται σε καθορισμένες τοποθεσίες, είτε συνεχώς είτε με τυχαία δειγματοληψία, για τον καθορισμό των επιπέδων σύμφωνα με τους σχετικούς στόχους όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων·
«συμβολή από φυσικές πηγές» σημαίνει τις εκπομπές ρύπων που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων φυσικών φαινομένων, όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, η σεισμική δραστηριότητα, οι γεωθερμικές δραστηριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, οι περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, τα σταγονίδια θαλάσσιου ύδατος ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με τον ατμοσφαιρικό αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές·
«σχέδια για την ποιότητα του αέρα» σημαίνει τα σχέδια που ορίζουν μέτρα για την επίτευξη των οριακών τιμών ή των τιμών στόχων·
«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδιο και/ή πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 13·
«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος που εγκαθιδρύεται δυνάμει του Πρώτου Πίνακα του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου·
«τιμή-στόχος» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή την μείωση επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον στο σύνολό του, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, εντός δεδομένης χρονικής περιόδου·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· και
«υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης» σημαίνει το επίπεδο που ορίζεται βάσει του δείκτη μέσης έκθεσης, με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, και το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης περιόδου.

Σκοπός του παρόντος Νόμου
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:
(α) ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος·
(β) η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων κοινά αποδεκτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία·
(γ) η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων, καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από εθνικά και κοινοτικά μέτρα·
(δ) η εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κοινό·
(ε) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί όπου είναι καλή, και η βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις∙ και
(στ) η προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ότι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Εξουσίες Υπουργού

4.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά για την υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και ειδικότερα, όσον αφορά-
(α) την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·
(β) την έγκριση των συστημάτων μέτρησης, περιλαμβανομένων των μεθόδων, συσκευών, δικτύων και εργαστηρίων·
(γ) τη διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων.
(δ) την ανάλυση των μεθόδων εκτίμησης·
(ε) το συντονισμό, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας, τα οποία ενδεχομένως να οργανώνονται από την Επιτροπή για ολόκληρη την Κοινότητα. και
(στ) τη συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

(2) Κατά την εκτέλεση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός φροντίζει για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που λαμβάνονται κατά την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα VII.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation