Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Image00006 4.2. Εθνικά και περιφερειακά μέτρα

4.2.1. Κατάλογος των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών μέτρων και σχεδίων.
Βλέπε Παράρτημα ΙΙ.

4.2.2. Περίληψη των κυριότερων μέτρων που έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί
i) Σχέδιο ενίσχυσης δημόσιων μεταφορών στην Κύπρο.
Σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, οι εκπομπές από τα οχήματα αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η υλοποίηση Σχεδίου για την βελτίωση και ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, θα συνδράμει τα μέγιστα στην απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει στην Κύπρο και θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και στην βελτίωση της ποιότητας αέρα στα αστικά κέντρα. 
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση πακέτου μέτρων/έργων για την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στην Κύπρο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής, έχει συμφωνηθεί η συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ενός συνόλου δράσεων για τις δημόσιες μεταφορές, ύψους μέχρι 45 εκατομμυρίων Ευρώ. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή νέου κεντρικού σταθμού λεωφορείων στη Λευκωσία και πέρα των 300 νέων στάσεων λεωφορείων, την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών, την εφαρμογή λεωφορειολωρίδων και μέτρων προτεραιότητας των λεωφορείων στους κόμβους κ.α. 
Το σχέδιο θα εφαρμοστεί αρχικά στην Λευκωσία και ακολούθως παγκύπρια. Η συνολική δαπάνη αναμένεται να ξεπεράσει τα 450 εκατομμύρια Ευρώ, με χρονικό ορίζοντα 10-12 χρόνων. 

ii) Σχέδιο βελτίωσης οδικών μεταφορών.
Η εθνική πολιτική στοχεύει στη μείωση της χρήσης παλαιών τεχνολογιών, οι οποίες οδηγούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα αέριας ρύπανσης ανά μονάδα καταναλισκομένου καυσίμου και προώθηση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα αυτής της πολιτικής είναι: 
• Η επιχορήγηση για αντικατάσταση οχημάτων ηλικίας άνω των 20 ετών. Για το έτος 2008 αναμένεται να δαπανηθεί κονδύλι ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.
• Η επιχορήγηση αγοράς οχημάτων ιδιωτικής χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον.
• Η επιχορήγηση αγοράς οχημάτων βαριάς χρήσης, της κατηγορίας EURO 4/5.
• Επιχορήγηση αγοράς πετρελαιοκινήτων οχημάτων εφοδιασμένων με φίλτρα σκόνης στην εξάτμιση κ.α.

iii) Ενεργειακός Τομέας.
Ο ενεργειακός τομέας (παραγωγή ηλεκτρισμού) είναι υπεύθυνος για το 77,5% των συνολικών εκπομπών Διοξειδίου του Θείου (SO2), για το 38,7% των συνολικών εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου (NOx) και 54,9% Αιωρουμένων Σωματιδίων (ΑΣ10).
Η προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρισμού θα αντικαταστήσει 100 ktoe μαζούτ το 2010 και 150 ktoe μαζούτ το 2020. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, ιδιαίτερα του SO2 και των ΑΣ10. 
Η χρήση καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 1% από την 1.1.2008 σε όλους τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και η εγκατάσταση αντιρρυπαντικών συστημάτων στις νέες μονάδες των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, βραχυπρόθεσμα θα συμβάλουν επίσης στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών SO2 και ΑΣ10 στην ατμόσφαιρα.
Τέλος, η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα, και βιοαέριο), θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του 12% στο ενεργειακό ισοζύγιο μέχρι το 2010.

iv) Βιομηχανικός τομέας.
Τα μέτρα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα και έχουν σκοπό την προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων και εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα αυτό και στηρίζονται κυρίως στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Οδηγία 96/61/ΕΚ γνωστή ως Οδηγία IPPC). Οι δράσεις που προνοούνται μέσω της νομοθεσίας IPPC περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εγκατάσταση συστημάτων συλλογής σκόνης και άλλων αντιρρυπαντικών συστημάτων σε μεγάλες βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και την χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, με την εφαρμογή άλλης εξειδικευμένης Νομοθεσίας έχουν εγκατασταθεί μονάδες ανάκτησης ατμών στις τερματικές εγκαταστάσεις των εταιριών πετρελαιοειδών στην Λάρνακα και σε 250 πρατήρια βενζίνης καθώς και κατάλληλα αντιρρυπαντικά συστήματα σε βιομηχανικές μονάδες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων.

v) Γεωργικός Τομέας.
Οι κύριοι ρύποι που εκπέμπονται από το γεωργικό τομέα, είναι η αμμωνία, το μεθάνιο και η σκόνη. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης των κτηνοτροφικών υποστατικών που εμπίπτουν στα πλαίσια της Οδηγίας IPPC, έχουν ενημερωθεί για τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας και την αναγκαιότητα μείωσης των εκπομπών ρύπων μέσω της υιοθέτησης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές περιλαμβάνουν διάφορα τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα, όπως είναι ο έλεγχος της διατροφής, ο τρόπος αποθήκευσης και διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων, η αποδοτική χρήση της ενέργειας κ.α. τα οποία συμπεριλαμβάνονται ως Όροι
Λειτουργίας στις Άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση την Οδηγία IPPC. 
Όσον αφορά τις εκπομπές σκόνης από γεωργικές καλλιέργειες, τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η απαγόρευση καψαλίσματος των χωραφιών και των ανεξέλεγκτων καύσεων στερεών υπολειμμάτων (π.χ. υπολείμματα από κλάδεμα), η ενημέρωση των γεωργών ώστε να μην οργώνουν τα χωράφια τους κάτω από ισχυρούς ανέμους, για να αποφεύγεται η μεταφορά σκόνης από τα χωράφια προς τα αστικά κέντρα.
Συστήνεται επίσης η παροχή κινήτρων στους γεωργούς για την κατασκευή φυσικών τοίχων γύρω από ακάλυπτες περιοχές π.χ. από φράκτες, δέντρα, θάμνους. 

vi) Πληροφόρηση του κοινού.
Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σε θέματα ποιότητας αέρα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για ενεργότερη εμπλοκή τους στις προσπάθειες που γίνονται από τις αρμόδιες  Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους Φορείς για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Για το λόγο αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω της εξειδικευμένης ιστοσελίδας του www.airquality.gov.cy και ηλεκτρονικών οθόνων, δύο εσωτερικών, μία εκ των οποίων είναι εγκατεστημένη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και μία εξωτερική γιγαντοοθόνη, ενημερώνουν επιγραμμικά (on-line) το κοινό για τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας αέρα στην Κύπρο. Ενημέρωση γίνεται επίσης για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε ατομικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο. Ενημέρωση γίνεται επίσης από άλλες συναρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους Φορείς. 
Με την υλοποίηση του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από την Μεταβατική Διευκόλυνση 2005 και την εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού προσομοίωσης και πρόβλεψης της ποιότητας του αέρα θα παρέχεται η δυνατότητα προσομοίωσης της ποιότητας του αέρα σε περιοχές όπου δε διεξάγονται μετρήσεις, δημιουργίας χαρτών εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για τη δεδομένη στιγμή (now-casting), τόσο για ολόκληρη την Κύπρο όσο και για τις πόλεις, αλλά και χάρτες πρόβλεψης της για τα επόμενα εικοσιτετράωρα (forecasting). Οι χάρτες αυτοί θα δημοσιεύονται επιγραμμικά (on–line) στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα του αέρα που εισπνέει σε οποιοδήποτε σημείο της Κύπρου και αν βρίσκεται. 
Επίσης, θα γίνεται έγκαιρη προειδοποίηση του κοινού σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως είναι η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα. Σε τέτοια περίπτωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενημερώνει έγκαιρα τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πλυθησμού, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και άτομα που υποφέρουν από άσθμα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα π.χ. αποφυγή γυμναστικής των παιδιών, άσκοπη διακίνηση σε υπαίθριους χώρους κ.α.

4.3. Τοπικά Μέτρα
4.3.1. Περίληψη των κυριότερων μέτρων που έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί
Τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν σε τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα είναι συμπληρωματικά των μέτρων που θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, και θα επικεντρωθούν στην μείωση της επαναιώρησης σκόνης στην ατμόσφαιρα. Αυτά περιλαμβάνουν δράσεις όπως: 
• Απαγόρευση με τη έκδοση κανονισμών από τις τοπικές αρχές και αυστηρός έλεγχος της ανεξέλεγκτης καύσης στις κατοικημένες περιοχές.
• Μελέτη για την αλλαγή τρόπου καθαρισμού των κενών οικοπέδων (π.χ. με μηχανικό καθαρισμό).
• Αγορά σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού για τον οδοκαθαρισμό των πόλεων.
• Επίστρωση των ακάλυπτων χώρων στάθμευσης.
• Επίστρωση χωμάτινων πεζοδρομίων και αυλακιών σε όλες τις πόλεις.

4.3.2 Κατάλογος τοπικών μέτρων και σχεδίων. 
Βλέπε Παράρτημα ΙΙ.
4.3.3. Κατάλογος ζωνών στις οποίες έχει σημειωθεί υπέρβαση.
Στο παρόν στάδιο, ολόκληρη η Κύπρος θεωρείται μια Ζώνη με κωδικό
CY001A, και όνομα CYPRUS- National Network for Ambient Air Quality
Monitoring in Cyprus.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation