Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει αρχικά τη βάση ενημέρωσης του υφιστάμενου Σχεδίου Διαχείρισης προσδιορίζοντας κατάλληλα μέτρα προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επιπρόσθετα προτείνει μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση μέσα από την οποία θα μπορεί να συντάσσεται και ενημερώνεται σε τακτή βάση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των αιωρούμενων σωματιδίων. Συγκεκριμένα το Σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
- Ανάλυση της υφιστάμενης ποιότητας της ατμόσφαιρας
- Προσδιορισμό των κύριων πηγών σκόνης και της σχετικής συνεισφοράς τους στην συνολική ποιότητα της ατμόσφαιρας
- Στόχους ποιότητας της ατμόσφαιρας σε σχέση με τα αιωρούμενα σωματίδια
- Περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης αξιολόγησης και επιλογής μέτρων διαχείρισης της σκόνης
- Προτάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής σκόνης ούτως ώστε να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι.

Οργάνωση του Κειμενου
Το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης Σκόνης περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο «Εισαγωγή» γίνεται μια σύντομη αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο αλλά και του σκοπού του συγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Σκόνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο «Νομοθεσία και Διοικητική Δομή» παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις της Κύπρου στην ποιότητα του αέρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης. Στο τρίτο κεφάλαιο «Υφιστάμενες Διαχειριστικές Δράσεις» παρουσιάζονται η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, η απογραφή εκπομπών καθώς και τα υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης σκόνης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της ατμόσφαιρας καθώς και οι κύριες πηγές σκόνης ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται προσδιορισμός των στόχων ποιότητας και μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων. Τέλος, στο κεφάλαιο έξι παρατίθενται εισηγήσεις και συμπεράσματα σχετικά με το Σχέδιο Διαχείρισης Σκόνης.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation