Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 MW, ασχέτως του είδους του χρησιμοποιούμενου καυσίμου (στερεό, υγρό ή αέριο).

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1990, κατάλληλα προγράμματα για την προοδευτική μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών που προέρχονται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στα προγράμματα αυτά καθορίζονται τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και η διαδικασία της εφαρμογής τους.

2. Σύμφωνα με τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια εκπομπών και τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης που καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στο παράρτημα Ι, στήλες 1 έως 6 και για τα οξείδια του αζώτου στο παράρτημα ΙΙ, στήλες 1 έως 4, έως τις ημερομηνίες που ορίζουν τα παραρτήματα αυτά, και μέχρι να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 οι οποίες ισχύουν επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

3. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη καθορίζουν επίσης τις συνολικές ετήσιες εκπομπές, σύμφωνα με το παράρτημα VIII μέρος Γ.

4. Αν, λόγω απροσδόκητης και ουσιαστικής μεταβολής της ζήτησης ενέργειας ή της διαθεσιμότητας ορισμένων καυσίμων ή ορισμένων γεννητριών, δημιουργηθεί σε κάποιο κράτος μέλος σοβαρή δυσκολία εφαρμογής του προγράμματος που έχει καταρτίσει δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή, μετά από αίτηση του κράτους μέλους και βάσει του περιεχομένου αυτής της αίτησης, αποφασίζει την τροποποίηση, γι' αυτό το κράτος μέλος, των οριζόμενων στα παραρτήματα Ι και ΙΙ ανωτάτων ορίων εκπομπής ή/και ημερομηνιών και ανακοινώνει την απόφασή της στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη. Εντός τριών μηνών, τα κράτη μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο κατά της απόφασης της Επιτροπής. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση εντός τριών μηνών.

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε άδεια κατασκευής ή, ελλείψει της σχετικής διαδικασίας, κάθε άδεια λειτουργίας μιας νέας εγκατάστασης για την οποία, κατά την αρμόδια αρχή, υποβάλλεται πλήρης αίτηση για χορήγηση αδείας πριν από 27 Νοεμβρίου 2002 και εφόσον η εν λόγω εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία το αργότερο 27 Νοεμβρίου 2003 περιλαμβάνει όρους σχετικά με την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στο μέρος Α των παραρτημάτων ΙΙΙ έως VII για το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και τον κονιορτό.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε άδεια για την κατασκευή ή, ελλείψει σχετικής διαδικασίας, για τη λειτουργία νέας εγκατάστασης εκτός των καλυπτομένων από την παράγραφο 1, περιλαμβάνει όρους σχετικά με την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων ΙΙΙ έως VII για το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και τον κονιορτό.

3. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ και της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβoυλίoυ της 27ης Σεπτεμβρίoυ 1996 σχετικά με την εκτίμηση και την διαχείριση της πoιότητας τoυ αέρα τoυ περιβάλλoντoς(12), τα κράτη μέλη, το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, οφείλουν να επιτύχουν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών, είτε:

α) λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ώστε κάθε άδεια λειτουργίας υφιστάμενης εγκατάστασης να περιλαμβάνει όρους σχετικά με την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται για τις νέες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1· είτε

β) εξασφαλίζοντας ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υπόκεινται στο εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών που αναφέρεται στην παράγραφο 6,

και εφαρμόζοντας, όπου πρέπει, τα άρθρα 5, 7 και 8.

4. Με την επιφύλαξη των οδηγιών 96/61/ΕΚ και 96/62/ΕΚ οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 οριακές τιμές εκπομπών και από την ένταξή τους στο εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο φορέας εκμετάλλευσης υφιστάμενης εγκατάστασης, με έγγραφη δήλωσή του υποβαλλομένη μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004 το αργότερο στην αρμόδια αρχή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση περισσότερο από 20000 ώρες λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο·

β) ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή στοιχεία για τον μέχρι τότε χρόνο λειτουργίας και για τον μη χρησιμοποιηθέντα χρόνο λειτουργίας που απομένει μέχρι το τέλος της λειτουργικής ζωής της εγκατάστασης.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την τήρηση οριακών τιμών εκπομπής και προθεσμιών εφαρμογής αυστηρότερων από εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 και στο άρθρο 10. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλους ρύπους καθώς και να επιβάλλουν συμπληρωματικές απαιτήσεις ή την προσαρμογή των εγκαταστάσεων στην τεχνική πρόοδο.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 96/61/ΕΚ, και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος/όφελος καθώς και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της οδηγίας 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2001 για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους(13) και της οδηγίας 96/62/ΕΚ, να καθορίζουν και να εφαρμόζουν εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια όπως καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Το εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών θα μειώνει τις ολικές ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), διοξειδίου του θείου (SO2) και κονιορτού των υφισταμένων εγκαταστάσεων στα επίπεδα που θα είχαν επιτευχθεί δια της εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εν λειτουργία το 2000, (στις οποίες περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που υποβάλλονται σε πρόγραμμα αποκατάστασης το 2000 εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, για την τήρηση της μείωσης εκπομπών που επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία), και με βάση τον πραγματικό ετήσιο χρόνο λειτουργίας κάθε εγκατάστασης, το χρησιμοποιούμενο καύσιμο και τη θερμική ισχύ της, των οποίων λαμβάνεται ο μέσος όρος κατά την τελευταία πενταετία λειτουργίας μέχρι και το 2000.

Η παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου μείωσης εκπομπών δεν οδηγεί στην αύξηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών από τις εναπομένουσες εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σχέδιο.

Σε καμιά περίπτωση, το εθνικό σχέδιο μείωσης εκπομπών δεν πρέπει να εξαιρεί μια εγκατάσταση από τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Για τα εθνικά σχέδια μείωσης των εκπομπών εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:

α) το σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών περιλαμβάνει γενικούς και επί μέρους στόχους, μέτρα και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και μηχανισμό παρακολούθησης·

β) τα κράτη μέλη ανακοινώνουν το εθνικό τους σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών στην Επιτροπή το αργότερο 27 Νοεμβρίου 2003·

γ) εντός εξαμήνου από την ανακοίνωση που αναφέρεται στο στοιχείο β), η Επιτροπή εκτιμά εάν το σχέδιο πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό δεν συμβαίνει, ενημερώνει το κράτος μέλος και, εντός του επομένου τριμήνου, το κράτος μέλος ανακοινώνει τα τυχόν μέτρα που έχει λάβει για να εξασφαλίσει την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου·

δ) η Επιτροπή, το αργότερο 27 Νοεμβρίου 2002 εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές προς υποβοήθηση των κρατών μελών κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους.

7. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και ανάλογα με την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κοινότητας σχετικά με την οξίνιση και την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την οδηγία 96/62/ΕΚ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία εκτιμάται:

α) η ανάγκη για περαιτέρω μέτρα·

β) οι ποσότητες βαρέων μετάλλων που εκπέμπονται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης·

γ) η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και τα κόστη και τα οφέλη των περαιτέρω μειώσεων των εκπομπών στον τομέα των μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης στα κράτη μέλη σε σύγκριση με άλλους τομείς·

δ) το τεχνικώς και οικονομικώς εφικτό παρόμοιων μειώσεων των εκπομπών·

ε) οι επιδράσεις στο περιβάλλον και την εσωτερική αγορά, αφενός των προδιαγραφών που τίθενται για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν τα εγχώρια στερεά καύσιμα, και αφετέρου της κατάστασης του ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά·

στ) οποιαδήποτε εθνικά σχέδια μείωσης των εκπομπών, τα οποία εκπονούν τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 6.

Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή της κατάλληλη πρόταση για ενδεχόμενες προθεσμίες ή χαμηλότερες οριακές τιμές για την παρέκκλιση που προβλέπεται στην υποσημείωση 2 του παραρτήματος VI A.

8. Η έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από σχετικές προτάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation