Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Η οδηγία 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 2:

α) Η όγδοη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- 'διάθεση στην αγορά' η πράξη με την οποία ένας κινητήρας καθίσταται διαθέσιμος για πρώτη φορά στην αγορά, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προκειμένου να διανεμηθεί ή/και να χρησιμοποιηθεί μέσα στην Κοινότητα,".

β) Προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

"- 'κινητήρας αντικατάστασης', κάθε νεοκατασκευασμένος κινητήρας που προορίζεται για αντικατάσταση κινητήρα μηχανής, η προμήθεια του οποίου έγινε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό,

- 'φορητός κινητήρας', κάθε κινητήρας που πληροί μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε τμήμα του εξοπλισμού το οποίο φέρει ο χειριστής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του·

β) ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε τμήμα του εξοπλισμού το οποίο κατά τη λειτουργία του πρέπει να φέρεται σε διάφορες θέσεις, όπως πάνω-κάτω ή αριστερά-δεξιά, για την εκτέλεση της ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του·

γ) ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε τμήμα του εξοπλισμού για το οποίο το συνολικό, χωρίς υγρά, βάρος κινητήρα και εξοπλισμού να είναι κάτω των 20 χιλιογράμμων και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i) ο χειριστής, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του εξοπλισμού, πρέπει ή να τον υποστηρίζει ή να τον φέρει,

ii) ο χειριστής, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του εξοπλισμού, πρέπει να τον υποστηρίζει ή να τον ελέγχει σε μια ορισμένη στάση,

iii) ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε γεννήτρια ή σε αντλία,

- 'μη φορητός κινητήρας', κάθε κινητήρας ο οποίος δεν εμπίπτει στον ορισμό του φορητού κινητήρα,

- 'επαγγελματικός φορητός κινητήρας πολλαπλών θέσεων', κάθε κινητήρας χειρός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εδαφίων α) και β) του ορισμού του φορητού κινητήρα, σχετικά με τον οποίο ο κατασκευαστής του κινητήρα έχει αποδείξει στην αρμόδια για την έγκριση αρχή ότι στον κινητήρα αυτόν θα εφαρμόζεται περίοδος διατηρησιμότητας των εκπομπών κατηγορίας 3 (σύμφωνα με το τμήμα 2.1 του προσαρτήματος 4 του παραρτήματος IV),

- 'περίοδος διατηρησιμότητας εκπομπών', ο αριθμός των ωρών που αναφέρονται στο παράρτημα IV προσάρτημα 4 για τον προσδιορισμό των συντελεστών επιδείνωσης,

- 'μικρή σειρά κινητήρων', μία σειρά κινητήρων ανάφλεξης με σπινθήρα (ΑΣπ) με συνολική ετήσια παραγωγή μικρότερη των 5000 μονάδων,

- 'μικρός κατασκευαστής κινητήρων ΑΣπ', κάθε κατασκευαστής με συνολική ετήσια παραγωγή κάτω των 25000 μονάδων."

2) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) στην πρώτη πρόταση, οι λέξεις "παράρτημα VI" αντικαθίστανται από τις λέξεις "παράρτημα VII",

ii) στη δεύτερη πρόταση, οι λέξεις "παράρτημα VII" αντικαθίστανται από τις λέξεις "παράρτημα VIII".

β) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i) στο στοιχείο α), η φράση "παράρτημα VIII" αντικαθίσταται από τη φράση "παράρτημα IX",

ii) στο στοιχείο β), η φράση "παράρτημα IX" αντικαθίσταται από τη φράση "παράρτημα X".

γ) Στην παράγραφο 5, η φράση "παράρτημα X" αντικαθίσταται από τη φράση "παράρτημα XI".

3) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Τα κράτη μέλη αποδέχονται τις εγκρίσεις τύπου και, ανάλογα με την περίπτωση, τα σχετικά σήματα έγκρισης, που απαριθμούνται στο παράρτημα XII, ως σύμφωνες προς την παρούσα οδηγία."

4) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) Η επικεφαλίδα "Χρονοδιάγραμμα" αντικαθίσταται από την επικεφαλίδα "Χρονοδιάγραμμα - Κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση".

β) Στην παράγραφο 1, η φράση "παράρτημα VI" αντικαθίσταται από τη φράση "παράρτημα VII".

γ) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) η φράση "παράρτημα VI" αντικαθίσταται από τη φράση "παράρτημα VII",

ii) η φράση "του σημείου 4.2.1 του παραρτήματος I" αντικαθίσταται από τη φράση "του σημείου 4.1.2.1 του παραρτήματος I".

δ) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i) η φράση "παράρτημα VI" αντικαθίσταται από τη φράση "παράρτημα VII",

ii) η φράση "του σημείου 4.2.3 του παραρτήματος I" αντικαθίσταται από τη φράση "του σημείου 4.1.2.3 του παραρτήματος I".

ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, η φράση ", και τη διάθεση στην αγορά νέων κινητήρων" αντικαθίσταται από τη φράση ", και τη διάθεση στην αγορά κινητήρων".

5) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 9α

Χρονοδιάγραμμα - Κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα

1. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα χωρίζονται στις ακόλουθες κλάσεις:

Κύρια κλάση S: Μικροί κινητήρες καθαρής ισχύος <= 19 kW

Η κύρια κλάση S υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες

H: Κινητήρες για φορητά μηχανήματα

N: Κινητήρες για μη φορητά μηχανήματα

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation