Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα που οφείλονται στη συμβολή των ΠΟΕ στο σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος.

2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, η παρούσα οδηγία επιφέρει την προσέγγιση των τεχνικών προδιαγραφών για ορισμένα χρώματα και βερνίκια και τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του παραρτήματος I.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε επηρεάζει τα μέτρα, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων επισήμανσης, που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των εργαζομένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

 Άρθρο 3 Απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι να διατίθενται στην αγορά της επικρατείας τους μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο παράρτημαII μόνον εάν έχουν περιεκτικότητα σε ΠΟΕ η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στο παράρτημαII οριακές τιμές, και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 4.

Για να διαπιστώνεται η τήρηση των οριακών τιμών περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που προβλέπονται στο ΠαράρτημαII χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ανάλυσης του ΠαραρτήματοςIII.

Όσον αφορά τα προϊόντα του παραρτήματος Ι στα οποία πρέπει να προστεθούν διαλύτες ή άλλα συστατικά που περιέχουν διαλύτες, προκειμένου το προϊόν να είναι έτοιμο για χρήση, οι οριακές τιμές του παραρτήματοςII ισχύουν για τις ΠΟΕ που περιέχονται στο έτοιμο για χρήση προϊόν.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω απαιτήσεις τα προϊόντα που πωλούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς για δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από την οδηγία 1999/13/ΕΚ και ασκείται σε εγκατάσταση καταχωρισμένη σε μητρώο ή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας.

3. Προκειμένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν κτίρια και αυτοκίνητα αντίκες που έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ατομικές άδειες για την πώληση και αγορά αυστηρώς περιορισμένων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις οριακές τιμές περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II.

4. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα οποία κατά τρόπο αποδεδειγμένο έχουν παραχθεί πριν από τις ημερομηνίες του ΠαραρτήματοςII και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 μπορούν να διατίθενται στην αγορά για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση που αφορά το κάθε προϊόν.

Άρθρο 4 Επισήμανση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι να επισημαίνονται πριν διατεθούν στην αγορά. Η επισήμανση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) την υποκατηγορία του προϊόντος και τη σχετική οριακή τιμή περιεκτικότητας σε ΠΟΕ σε g/l όπως αναφέρονται στο παράρτημαII,

β) την μεγίστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation