Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Αρθρο 1

Η σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εγκρίνονται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Τα κείμενα της σύμβασης και του πρωτοκόλλου επισυνάπτονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα καταθέσει τις πράξεις έγκρισης της σύμβασης της Βιέννης και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ εκ μέρους της Κοινότητας στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σύμβασης της Βιέννης σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 και 16 του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Ο Πρόεδρος καταθέτει συγχρόνως τη δήλωση αρμοδιοτήτων του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 3 της σύμβασης της Βιέννης και του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Αρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν κάνει ακόμα τις σχετικές ενέργειες λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1988, ώστε να κατατεθούν κατά το δυνατόν ταυτόχρονα τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της σύμβασης της Βιέννης ή προσχώρησης σ' αυτήν εκ μέρους της Κοινότητας και των κρατών μελών της.

Τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με την απόφασή τους να προσχωρήσουν και να κυρώσουν τη σύμβαση, ανάλογα με την περίπτωση, ή σχετικά με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Για την ταυτόχρονη κατάθεση των εγγράφων, η Επιτροπή θα κανονίσει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια ημερομηνία τοποθετούμενη οπωσδήποτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1989.

2. ιΟλα τα κράτη μέλη θα λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να κατατεθούν κατά το δυνατόν ταυτόχρονα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1989 τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ εκ μέρους της Κοινότητας και των κρατών μελών της.

Τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή πριν από την 1η Νοεμβρίου 1988 σχετικά με την απόφασή τους για κύρωση ή σχετικά με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών κύρωσης. Για την ταυτόχρονη κατάθεση των εγγράφων, η Επιτροπή ορίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια ημερομηνία τοποθετούμενη οπωσδήποτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1989.

Αρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 1988.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation