Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες, τις εγκαταστάσεις, τα οχήματα και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη φόρτωση και τη μεταφορά βενζίνης από μια τερματική εγκατάσταση προς μια άλλη ή από μια τερματική εγκατάσταση προς ένα σταθμό διανομής.

Άρθρο 3

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης των τερματικών εγκαταστάσεων 1. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος I.

Οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο τη μείωση της συνολικής ετήσιας απώλειας βενζίνης που οφείλεται στη φόρτωση και την αποθήκευση, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση αποθήκευσης τερματικού σταθμού, έως κάτω από την τιμή αναφοράς-στόχου 0,01 W/W % της διακίνησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα στο σύνολο του εδάφους τους ή σε γεωγραφικές ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση των απωλειών βενζίνης, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο παράρτημα I, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτά τα εναλλακτικά μέτρα έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσματικότητα.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα τυχόν υφιστάμενα μέτρα ή τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία προτίθενται να λάβουν, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται:

α) από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις νέες εγκαταστάσεις 7 β) τρία χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αν η διακίνηση βενζίνης η οποία φορτώνεται σε μια τερματική εγκατάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 000 τόνους κατ' έτος 7 γ) έξι χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αν η διακίνηση βενζίνης η οποία φορτώνεται σε μια τερματική εγκατάσταση είναι μεγαλύτερη από 25 000 τόνους κατ' έτος 7 δ) εννέα χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για όλες τις άλλες υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης στις τερματικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 4

Φόρτωση και εκφόρτωση κινητών δεξαμενών σε τερματικές εγκαταστάσεις 1. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του εξοπλισμού φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος II.

Οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο τη μείωση της συνολικής ετήσιας απώλειας βενζίνης που οφείλεται στη φόρτωση και την εκφόρτωση κινητών δεξαμενών τερματικών εγκαταστάσεων έως κάτω από την τιμή αναφοράς-στόχου 0,005 W/W % της διακίνησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα στο σύνολο του εδάφους τους ή σε γεωγραφικές ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση των απωλειών βενζίνης εκτός εκείνων που προβλέπονται στο παράρτημα II, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτά τα εναλλακτικά μέτρα έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσματικότητα.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα τυχόν υφιστάμενα μέτρα ή τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία προτίθενται να λάβουν, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους. Η Επιτροπή επαληθεύει τη συμβατότητα των μέτρων αυτών με τις διατάξεις της συνθήκης και εκείνες της παρούσας παραγράφου.

Όλες οι τερματικές εγκαταστάσεις με εξοπλισμούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία εξέδρα πλήρωσης η οποία να πληροί τις προδιαγραφές για εξοπλισμό φόρτωσης από τον πυθμένα οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα IV. Οι προδιαγραφές αυτές επανεξετάζονται τακτικά, και, ενδεχομένως, αναθεωρούνται με τη διαδικασία του άρθρου 8.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται:

α) από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις νέες τερματικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, βυτιοφόρων βαγονιών ή/και σκαφών 7 β) τρία χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάμενες τερματικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, βυτιοφόρων βαγονιών, ή/και σκαφών, αν η διακίνηση είναι μεγαλύτερη από 150 000 τόνους το χρόνο 7 γ) έξι χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για τις υφιστάμενες τερματικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων και βυτιοφόρων βαγονιών, αν η διακίνηση είναι μεγαλύτερη από 25 000 τόνους το χρόνο 7 δ) εννέα χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 για κάθε άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση φόρτωσης στις τερματικές εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων και βυτιοφόρων βαγονιών.

3. Εννέα χρόνια μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10, οι απαιτήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις φόρτωσης από τον πυθμένα που ορίζονται στο παράρτημα IV εφαρμόζονται σε όλες τις εξέδρες φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων όλων των τερματικών εγκαταστάσεων, πλην εκείνων που απολαύουν παρέκκλισης δυνάμει της παραγράφου 4.

4. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 3 δεν εφαρμόζονται:

α) στις υφιστάμενες τερματικές εγκαταστάσεις που διακινούν λιγότερο από 10 000 τόνους το χρόνο και β) στις νέες τερματικές εγκαταστάσεις που διακινούν λιγότερο από 5 000 τόνους το χρόνο όταν ευρίσκονται σε μικρά απομακρυσμένα νησιά.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις τερματικές εγκαταστάσεις τις οποίες αφορά μια τέτοια παρέκκλιση με την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 9.

5. Το Βασίλειο της Ισπανίας μπορεί να παραχωρήσει παρέκκλιση ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation