Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

- στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες,

- στις εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις αυτές πάντως εξακολουθούν να υπάγονται στις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 98/58

Αρθρο 3

Ανάλογα με το σύστημα ή τα συστήματα που θα επιλέξουν, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι ωοπαραγωγών ορνίθων να εφαρμόζουν, εκτός από τις συναφείς διατάξεις της οδηγίας 98/58/ΕΚ και- του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, τις απαιτήσεις που προσιδιάζουν σε καθένα από τα κάτωθι αναφερόμενα συστήματα:

α) είτε τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι, όσον αφορά τα εναλλακτικά συστήματα·

β) είτε τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, όσον αφορά τους μη διευθετημένους "κλωβούς"·

γ) είτε τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, όσον αφορά τους "διευθετημένους κλωβούς".

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation