Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη:

α) θεσπίζουν σύστημα για την εγγραφή σε μητρώα κάθε μονάδας παραγωγής (στο εξής αποκαλούμενη μονάδα) η οποία καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, διαθέτοντας σε αυτήν διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας·

β) διασφαλίζουν ότι για κάθε ανωτέρω μονάδα παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος· η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή χρόνο για την καταχώρηση των υπόψη μονάδων σύμφωνα με το στοιχείο γ)·

γ) διασφαλίζουν την καταχώρηση κάθε μονάδας για την οποία παρέχονται, έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του ανωτέρω στοιχείου β), οι απαιτούμενες πληροφορίες, και ότι διατίθεται σε αυτή διακριτικός αριθμός έως τις 31 Μαΐου 2003.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουνίου 2003:

α) να μη μπορεί να συνεχισθεί η χρησιμοποίηση μονάδας για την οποία δεν έχουν παρασχεθεί, εντός της προσδιοριζόμενης προθεσμίας, οι πληροφορίες που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β)· και

β) να μην αρχίσει να χρησιμοποιείται καμιά νέα μονάδα πριν από την ολοκλήρωση της καταχώρησης και λήψης του διακριτικού αριθμού.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το μητρώο μονάδων που συγκροτείται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 είναι προσπελάσιμο στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για τους σκοπούς ανίχνευσης και προέλευσης των ωών τα οποία διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην αρμόδια αρχή κοινοποιούνται αμελλητί οι αλλαγές όσον αφορά τα εγγεγραμμένα στοιχεία, το δε μητρώο επικαιροποιείται αμέσως μόλις παραληφθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 31 Μαρτίου 2003. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation