Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 22 Ιουλίου 2019.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015.
Για την Επιτροπή
Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
(1) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό, αναφερόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 1, και μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενών υλικών

  • Μόλυβδος (0,1 %)
  • Υδράργυρος (0,1 %)
  • Κάδμιο (0,01 %)
  • Εξασθενές χρώμιο (0,1 %)
  • Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1 %)
  • Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1 %)
  • Φθαλικό δις-(2-αιθυλεξύλιο (DEHP) (0,1 %)
  • Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο (BBP) (0,1 %)
  • Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) (0,1 %)
  • Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP) (0,1 %)

Ο περιορισμός των DEHP, BBP, DBP και DIBP εφαρμόζεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για in vitro διάγνωση, καθώς και των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου από τις 22 Ιουλίου 2021.
Ο περιορισμός των DEHP, BBP, DBP και DIBP δεν εφαρμόζεται στα καλώδια ή τα ανταλλακτικά για την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την επικαιροποίηση των λειτουργιών ή την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΗΗΕ που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2019, και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro, καθώς και των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου, που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 22 Ιουλίου 2021
Ο περιορισμός των DEHP, BBP και DBP δεν εφαρμόζεται στα παιγνίδια τα οποία υπόκεινται ήδη στον περιορισμό των DEHP, BBP και DBP μέσω της εγγραφής 51 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.»

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation