Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Στόχοι
1. Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι:
α) η εφαρμογή της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο («η σύμβαση»)·
β) η προώθηση του επιμερισμού των ευθυνών και των συλλογικών προσπαθειών στα θέματα διεθνούς μεταφοράς επικίνδυνων χημικών προϊόντων, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από δυνητικές βλάβες·
γ) η συμβολή στην περιβαλλοντικώς ορθή χρήση επικίνδυνων χημικών προϊόντων.
Οι στόχοι που παρατίθενται στο πρώτο εδάφιο επιτυγχάνονται με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων χημικών προϊόντων, με την πρόβλεψη διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της Ένωσης για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τους και με τη διάδοση των αποφάσεων αυτών στα μέρη και σε άλλες χώρες, κατά περίπτωση.

2. Πέραν των στόχων που παρατίθενται στην παράγραφο 1, ο παρών κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία εφαρμόζονται σε όλα αυτά τα χημικά προϊόντα και όταν εξάγονται από τα κράτη μέλη σε άλλα μέρη της σύμβασης ή σε άλλες χώρες, εκτός εάν οι εν λόγω διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τυχόν ειδικές απαιτήσεις των ανωτέρω μερών ή χωρών.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:
α) ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση βάσει της σύμβασης («διαδικασία ΣΜΕ»)·
β) ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς περιορισμούς στην Ένωση ή σε κράτος μέλος·
γ) εξαγόμενα χημικά προϊόντα, όσον αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία τους.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα προϊόντα:
α) ναρκωτικά και ψυχοτρόπους ουσίες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών (9)·
β) ραδιενεργά υλικά και ουσίες που καλύπτονται από την οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (10)·
γ) απόβλητα που καλύπτονται από την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα (11)·
δ) χημικά όπλα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (12)·
ε) τρόφιμα και πρόσθετα τροφίμων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (13)·
στ) ζωοτροφές που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (14), συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων, επεξεργασμένες, μερικώς επεξεργασμένες ή ανεπεξέργαστες, και που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόμα·
ζ) γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί που καλύπτονται από την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (15)·
η) εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και κτηνιατρικά φάρμακα που καλύπτονται από την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (16) και την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (17) αντιστοίχως.

3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα χημικά προϊόντα που εξάγονται για σκοπούς έρευνας ή ανάλυσης σε ποσότητες που είναι απίθανο να έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον και που, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνουν τα 10 kg ανά εξαγωγέα προς χώρα εισαγωγής ανά ημερολογιακό έτος.
Παρά το πρώτο εδάφιο, οι εξαγωγείς των αναφερόμενων σε αυτό χημικών προϊόντων λαμβάνουν ειδικό αριθμό αναφοράς μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και αναγράφουν τον εν λόγω αριθμό αναφοράς στις οικείες διασαφήσεις εξαγωγής. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation