Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ελεγχόμενη διάθεση των PCB, την απολύμανση ή διάθεση συσκευών που περιέχουν PCB ή/και τη διάθεση χρησιμοποιημένων PCB, προκειμένου να διατεθούν πλήρως βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) PCB:

- τα πολυχλωροδιφαινύλια,

- τα πολυχλωροτριφαινύλια,

- το μονομεθυλο-τετραχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-διχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-διβρωμοδιφαινυλο-μεθάνιο,

- κάθε μείγμα συσωρευμένης περιεκτικότητας στις προαναφερθείσες ουσίες μεγαλύτερης του 0,005 % κατά βάρος 7β) συσκευή που περιέχει PCB: κάθε συσκευή που περιέχει ή περιείχε PCB (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές, υποδοχείς που περιέχουν υπολειμματικά αποθέματα) η οποία δεν έχει απολυμανθεί. Συσκευές τύπου που ενδέχεται να περιέχουν PCB θεωρούνται ως συσκευές που περιείχαν PCB εκτός εάν είναι εύλογο να υποτεθεί το αντίθετο 7γ) χρησιμοποιημένα PCB: όλα τα PCB που θεωρούνται ως απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 7δ) κάτοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του PCB, χρησιμοποιημένα PCB ή/και συσκεύες που περιέχουν PCB 7ε) απολύμανση: όλες οι εργασίες οι οποίες επιτρέπουν σε συσκευές, αντικείμενα, υλικά ή υγρά που έχουν μολυνθεί από PCB να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, να ανακυκλωθούν ή να διατεθούν υπό συνθήκες ασφαλείας, και οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αντικατάσταση, ήτοι τις εργασίες δια των οποίων τα PCB αντικαθίστανται από κατάλληλα υγρά που δεν περιέχουν PCB 7στ) διάθεση: οι εργασίες διάθεσης D 8, D 9, D 10, D 12 (μόνον για ασφαλή, βαθειά, υπόγεια εναποθήκευση σε σχηματισμούς από στεγνό βράχο και μόνον για συσκευές που περιέχουν PCB και χρησιμοποιημένα PCB αλλά δεν μπορούν να απολυμανθούν) και D 15 οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεών τους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση των χρησιμοποιημένων PCB και η απολύμανση ή η διάθεση των PCB και των συσκευών που περιέχουν PCB, το ταχύτερο δυνατόν. Για τις συσκευές και τα PCB τα οποία περιέχουν οι συσκευές αυτές, οι οποίες οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η απολύμανση ή/και διάθεση θα πραγματοποιηθούν το αργότερο έως το τέλος του 2010.

Άρθρο 4

1. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς το άρθρο 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάρτιση καταλόγων των συσκευών που περιέχουν όγκο PCB μεγαλύτερο των 5 dm³, και αποστέλλουν περίληψη των καταλόγων αυτών στην Επιτροπή, το αργότερο τρία χρόνια μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση πυκνωτών ισχύος, το όριο των 5 dm³ νοείται ότι συμπεριλαμβάνει το σύνολο των μεμονωμένων στοιχείων μιας συνδυασμένης σειράς.

2. Οι συσκευές για τις οποίες είναι εύλογο να υποτεθεί ότι τα υγρά περιέχουν ποσοστό PCB κατά βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 0,05 % και 0,005 % μπορούν να απογράφονται χωρίς τα στοιχεία που απαιτούνται στην παράγραφο 3, τρίτη και τέταρτη περίπτωση και μπορούν να επισημαίνονται ως «μολυσμένες από PCB σε ποσοστό < 0,05 %». Η απολύμανση ή η διάθεσή τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

3. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του κατόχου,

- θέση και περιγραφή της συσκευής,

- ποσότητα PCB που περιέχει ο εξοπλισμός,

- ημερομηνίες και τύπος επεξεργασίας ή αντικατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί ή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί,

- ημερομηνίες δήλωσης.

Εάν ένα κράτος μέλος έχει ήδη καταρτίσει ανάλογο κατάλογο, δεν απαιτείται νέος. Οι κατάλογοι ενημερώνονται τακτικά.

4. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι τέτοιων συσκευών κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις ποσότητες τις οποίες κατέχουν και οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με το θέμα αυτό.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευές οι οποίες οφείλουν να περιληφθούν σε κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 1 φέρουν επισήμανση. Ανάλογη επισήμανση επικολλάται στις θύρες των χώρων όπου τοποθετούνται οι εξοπλισμοί αυτοί.

6. Οι επιχειρήσεις διάθεσης PCB τηρούν μητρώο στο οποίο αναγράφονται η ποσότητα, η προέλευση, η φύση και η περιεκτικότητα σε PCB των χρησιμοποιημένων PCB που παραδίδονται σε αυτές. Παρέχουν τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες αρχές. Οι τοπικές αρχές και το κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο. Οι επιχειρήσεις χορηγούν επίσης στους κατόχους οι οποίοι τους παραδίδουν χρησιμοποιημένα PCB απόδειξη στην οποία αναφέρονται η φύση και η ποσότητα τους.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις κοινοποιημένες ποσότητες.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation