Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η μορφή των προς χρήση επισημάνσεων και οι πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης που ισχύουν για τα είδη προϊόντων και εξοπλισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 2 Απαιτήσεις επισήμανσης
1. Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό φέρουν επισήμανση η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κείμενο «Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο»·
β) τις συντομογραφίες των χημικών ονομασιών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται ή προβλέπονται να περιέχονται στον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τη συνήθη για τον εξοπλισμό ή την ουσία βιομηχανική ονοματολογία·
γ) την ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα·


δ) κατά περίπτωση, το κείμενο «ερμητικά σφραγισμένα».
2. Εκτός από τις απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στα προϊόντα και τον εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού, καθώς και στις αντλίες θερμότητας, που πριν διατεθούν στην αγορά έχουν μονωθεί με αφρώδη υλικά διογκωμένα με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τοποθετείται επισήμανση που περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Αφρώδη υλικά διογκωμένα με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου».
3. Όταν τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου επιτρέπεται να προστίθενται εκτός του χώρου κατασκευής και η προκύπτουσα συνολική ποσότητα δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, η επισήμανση περιλαμβάνει την ποσότητα που τοποθετείται στο εργοστάσιο κατασκευής και προβλέπεται στην επισήμανση χώρος για την αναγραφή της ποσότητας που θα προστεθεί εκτός του εργοστασίου κατασκευής, καθώς και της συνολικής ποσότητας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν τη διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού καλυπτόμενων από τον παρόντα κανονισμό, στην αγορά του εδάφους τους, από τη χρήση των επίσημων γλωσσών τους όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Άρθρο 3 Μορφή της επισήμανσης
1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 εμφαίνονται σε επισήμανση στερεωμένη στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Οι πληροφορίες πρέπει να προβάλλουν ευκρινείς από το βάθος πεδίου της επισήμανσης, με διαστάσεις και κενά διαστήματα έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες.
Όταν οι πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό προστίθενται σε επισήμανση που έχει ήδη τοποθετηθεί στο σχετικό προϊόν ή εξοπλισμό, το μέγεθος της γραμματοσειράς να μην είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος άλλων πληροφοριών που περιέχει η εν λόγω επισήμανση.
3. Ολόκληρη η επισήμανση και το περιεχόμενό της πρέπει να έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν στο προϊόν ή τον εξοπλισμό και είναι αναγνώσιμα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθόλο το χρονικό διάστημα που το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Πρόσφατα - Κλίμα

 • Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 110/2011

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο

  «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»,

  «Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο»,

  «Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»,

  «Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας»,

  Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο α), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

   
 • Απόφαση 406/2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.
  Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

  Άρθρο 3 Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020
  1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.
  2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το 2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ.

   
 • Οδηγία 2009/29 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87 με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινοτικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

  (2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (5) είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν έως το 2020. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και ενθάρρυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

   

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation