Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2 Πιστοποίηση μελών του προσωπικού

1. Το προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 4.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για μέγιστη χρονική περίοδο 1 έτους στα μέλη του προσωπικού που έχουν εγγραφεί σε κύκλο μαθημάτων ο οποίος αποβλέπει στην απόκτηση πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέλη ασκούν τη δραστηριότητα υπό την εποπτεία προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, για χρονική περίοδο η οποία δεν λήγει μετά από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.
Το προσωπικό αυτό θεωρείται, για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ως πιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 3 Έκδοση πιστοποιητικού στα μέλη του προσωπικού

1. Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 4, χορηγεί πιστοποιητικό στα μέλη του προσωπικού που πέτυχαν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5, σχετικών με τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα.
2. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξεως·
β) τη δραστηριότητα την οποία ο κάτοχος του πιστοποιητικού δικαιούται να ασκεί·
γ) την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του εκδίδοντος.
3. Όταν σύστημα πιστοποίησης που στηρίζεται σε εξετάσεις αφορά τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα και πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, πλην όμως η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό στον κάτοχο των συγκεκριμένων προσόντων, χωρίς να είναι αναγκαία η επανάληψη των εξετάσεων.
4. Όταν σύστημα πιστοποίησης το οποίο στηρίζεται σε εξετάσεις πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και καλύπτει τμήμα των ελάχιστων δεξιοτήτων οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να χορηγήσουν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι ο αιτούμενος υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σχετικές με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πιστοποιητικό, τις οποίες διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 4 Φορέας πιστοποίησης

1. Συνιστάται φορέας πιστοποίησης μέσω εθνικών ή ρυθμιστικών μέτρων, ή διορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, φορείς, για την έκδοση των πιστοποιητικών που προορίζονται για τα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 1.
Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης θα είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος.
2. Ο φορέας πιστοποίησης θα θεσπίσει και θα εφαρμόσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση, την αναστολή και την απόσυρση των πιστοποιητικών.
3. Ο φορέας πιστοποίησης θα τηρεί αρχεία που θα του επιτρέπουν την εξακρίβωση της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 5 Φορέας αξιολόγησης

1. Φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, οργανισμούς, διοργανώνει τις εξετάσεις του προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί, επίσης, να ενεργεί ως οργανισμός αξιολόγησης.
Ο φορέας αξιολόγησης είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
2. Οι εξετάσεις θα διοργανώνονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται οι ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που ορίζονται στο παράρτημα.
3. Ο φορέας αξιολόγησης θα θεσπίσει τις διαδικασίες αναφοράς και θα τηρεί αρχεία ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση των ατομικών και συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
4. Ο φορέας αξιολόγησης θα μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι εξεταστές να κατέχουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων, καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης την ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού και των αναγκαίων εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Πρόσφατα - Κλίμα

 • Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 110/2011

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο

  «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»,

  «Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο»,

  «Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»,

  «Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας»,

  Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο α), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

   
 • Απόφαση 406/2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.
  Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

  Άρθρο 3 Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020
  1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.
  2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το 2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ.

   
 • Οδηγία 2009/29 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87 με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινοτικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

  (2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (5) είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν έως το 2020. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και ενθάρρυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

   

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation