Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.
Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

Άρθρο 3 Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020
1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το 2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ.


Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με θετικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι, το έτος 2013, οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν υπερβαίνουν επίπεδο που ορίζεται σύμφωνα με γραμμική τροχιά, με αρχή το 2009 από τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ, και το οποίο λήγει το 2020 στο όριο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος που ορίζεται στο παράρτημα II.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος περιορίζει ετησίως τις οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου κατά γραμμική σχέση, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, για να εξασφαλίσει ότι οι εκπομπές του δεν υπερβαίνουν το όριό του για το 2020 που καθορίζεται στο παράρτημα II.
Όταν θα είναι διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα εκπομπής που έχουν επανεξετασθεί και επαληθευθεί, εγκρίνονται μέτρα εντός εξαμήνου για τον προσδιορισμό των ετησίων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη 2013 έως 2020 σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.
3. Κατά την περίοδο 2013-2019, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν προκαταβολικά από το επόμενο έτος ποσότητα έως 5 % του ετησίου τους δικαιώματος εκπομπής. Εάν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κράτους μέλους υπολείπονται του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τις παραγράφους 4 και 5, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει το τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής ενός δεδομένου έτους που υπερβαίνει τις εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου το έτος εκείνο στα επόμενα έτη έως το 2020.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει αυξημένο ποσοστό προκαταβολικής χρήσης καθ’ υπέρβαση του 5 % το 2013 και το 2014 σε περίπτωση ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών που αύξησαν σημαντικά τις εκπομπές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη αυτά σε σύγκριση με έτη με κανονικές μετεωρολογικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή τεκμηριώνοντας το αίτημα αυτό. Εντός τριών μηνών, η Επιτροπή αποφασίζει αν μπορεί να εγκριθεί αυξημένη προκαταβολική χρήση.
4. Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως 5 % του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής ενός δεδομένου έτους σε άλλα κράτη μέλη. κράτος μέλος που λαμβάνει τη μεταβίβαση μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν την ποσότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του δυνάμει του παρόντος άρθρου για το δεδομένο έτος ή οιαδήποτε επόμενα έτη έως το 2020. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μεταφέρει τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής εάν κατά τη στιγμή της μεταφοράς δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει το τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής που υπερβαίνει τις οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου για το έτος εκείνο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, σε άλλα κράτη μέλη. κράτος μέλος που λαμβάνει τη μεταβίβαση μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν την ποσότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του δυνάμει του παρόντος άρθρου για το ίδιο έτος ή οιαδήποτε επόμενα έτη έως το 2020. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μεταφέρει τμήμα του ετησίου του δικαιώματος εκπομπής εάν τη στιγμή της μεταφοράς δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
6. Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές των παραγράφων 4 και 5 και για να αυξηθεί η διαφάνειά τους εγκρίνονται μέτρα που υποδεικνύουν τους τρόπους εκτέλεσης των μεταφορών αυτών.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Πρόσφατα - Κλίμα

 • Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 110/2011

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο

  «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»,

  «Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο»,

  «Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»,

  «Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας»,

  Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο α), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

   
 • Απόφαση 406/2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.
  Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

  Άρθρο 3 Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020
  1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.
  2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το 2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ.

   
 • Οδηγία 2009/29 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87 με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινοτικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

  (2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (5) είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν έως το 2020. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και ενθάρρυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

   

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation