Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)

Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκια

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών
Κ.Δ.Π. 108/2011.    ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34 και 35)


1. Οι ελάχιστες διενεργούμενες δαπάνες από τον κάτοχο άδειας επισκόπησης, για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ²) ή αναλογία του, για κάθε έτος ισχύος της άδειας, είναι οι ακόλουθες: Ποσό σε ευρώ (€)

(α) Για άδεια αναγνώρισης.......................................................................................... 10.000,00
(β) Για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α........................................................................ 50.000,00
(γ) Για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β......................................................................... 20.000,00

2. Από τους αιτητές ή κατόχους αδειών επισκόπησης καταβάλλονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα: Ποσό σε ευρώ (€)
(α) Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης........320,00
(β) Για τοπογραφικά σχέδια ........... 57,00
(γ) Για περιγραφή περιοχών ............57,00
(δ) Μίσθωμα για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ²). ή μέρος αυτού για κάθε έτος ισχύος της άδειας επισκόπησης:
(i) Για άδεια αναγνώρισης ............. 625,00
(ii) για ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α ή Β ...625,00
ΚΔΠ (ε) Όταν μετά την εκπνοή της ισχύος της άδειας επισκόπησης, παραχωρηθεί στο ίδιο πρόσωπο ή σε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από αυτό ή σε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, άλλη άδεια, του ιδίου τύπου, για την ίδια περιοχή ή που περιλαμβάνει μέρος της, τότε για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ²) ή μέρος αυτού, για κάθε έτος ισχύος της άδειας .... 1.340,00
(στ) Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων:
    (i) Για την άδεια αναγνώρισης.............. 575,00
    (ii) για την ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α ή Β.. 575,00
(ζ) Για αναστολή εργασιών και υποχρεώσεων για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (χλμ²) ή μέρος αυτού για κάθε έτος ισχύος της άδειας επισκόπησης ή μέρος αυτού…740,00

3. Από τους κατόχους αδειών επισκόπησης καταβάλλονται για την παρακράτηση ή διάθεση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών τα ακόλουθα τέλη εξουσιοδότησης ....575,00

4. Από τους αιτητές ή κατόχους μεταλλευτικών μισθώσεων καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα: Ποσό σε ευρώ (€)

(α) Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης ...... 1.430,00
(β) Για τοπογραφικά σχέδια ................... ...... 150,00
(γ) Για περιγραφή περιοχών ........................... 57,00
(δ) Για έκδοση μεταλλευτικής μίσθωσης ..... 1.710,00
(ε) Μίσθωμα για κάθε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο (½ χλμ²) ή μέρος αυτού για κάθε έτος……… 1.425,00
(στ) Μίσθωμα για προστασία περιβάλλοντος για κάθε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο (½ χλμ²) ή μέρος αυτού για κάθε έτος… 1.425,00
(ζ) Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων ... 8.600,00
(η) Για εγκατάλειψη .......................................... 860,00
(θ) Για μερική εγκατάλειψη ............................... 860,00
(ι) Για οποιαδήποτε εγκατάλειψη πριν τα πρώτα δύο (2) έτη από τη χορήγηση της μίσθωσης .............. 1.900,00
(ια) Για αναστολή εργασιών για κάθε έτος ισχύος της μίσθωσης ή μέρος αυτού ......... 1.710,00
(ιβ) Για ενοποίηση ή τροποποίηση της ενοποίησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων για κάθε έτος ισχύος της μίσθωσης ή μέρος αυτού....................... 575,00

5. Από τους αιτητές ή κατόχους προνομίων λατομείου Κατηγορίας A καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα: Ποσό σε ευρώ (€)

(α) Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης ..........575,00
(β) Για τοπογραφικά σχέδια ........................... 57,00
(γ) Για έκδοση προνομίου λατομείου Κατηγορίας Α .... 285,00
(δ) Μίσθωμα για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος…… ……26,00
(ε) Μίσθωμα για προστασία περιβάλλοντος για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος ........ 26,00
(στ) Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων ….860,00
(ζ) Για εγκατάλειψη ...........................................285,00
(η) Για μερική εγκατάλειψη ............................. . 285,00
(θ) Για οποιαδήποτε εγκατάλειψη πριν τα δύο (2) έτη από τη χορήγηση του προνομίου ........ 575,00
(ι) Για αναστολή εργασιών για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού ....... 575,00
(ια) Για ενοποίηση ή τροποποίηση της ενοποίησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού...................... 575,00

6. Από τους αιτητές ή κατόχους προνομίων λατομείου Κατηγορίας B καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη και μισθώματα: Ποσό σε ευρώ (€)

(α) Για αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης ....... 285,00
(β) Για τοπογραφικά σχέδια .......................... 57,00
(γ) Για έκδοση προνομίου λατομείου Κατηγορίας Β ... 150,00
(δ) Μίσθωμα για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος..... 26,00
(ε) Μίσθωμα για προστασία περιβάλλοντος για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος …26,00
(στ) Για μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων ................380,00
(ζ) Για εγκατάλειψη ................145,00
(η) Για μερική εγκατάλειψη .....145,00
(θ) Για οποιαδήποτε εγκατάλειψη πριν τα δύο (2) έτη από τη χορήγηση του προνομίου …285,00
(ι) Για αναστολή εργασιών για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού ........ 285,00
(ια) Για ενοποίηση ή τροποποίηση της ενοποίησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων για κάθε έτος ισχύος του προνομίου ή μέρος αυτού....285,00

7. Από κάτοχο άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου κατατίθεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματική εγγύηση, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με την έκταση της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου και το κόστος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να χρησιμοποιηθεί από τον Επιθεωρητή για την κάλυψη των υποχρεώσεων του κατόχου στην περίπτωση που αυτός δεν τις αναλαμβάνει.

8. Για γη της Δημοκρατίας, η οποία περιλαμβάνεται εντός της περιοχής μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου, για σκοπούς μετάλλευσης, λατόμησης ή/και κατασκευής συναφών εγκαταστάσεων, καταβάλλεται κάθε έτος από τον κάτοχο, αγοραίο ενοίκιο, όπως αυτό εκτιμάται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη:

Νοείται ότι, μέχρι να καθορισθεί αγοραίο ενοίκιο, οι κάτοχοι μεταλλευτικών μισθώσεων και προνομίων λατομείου καταβάλλουν, για τη γη της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται στο προνόμιο λατομείου τους, μίσθωμα ύψους πενήντα επτά (€57,00) ευρώ για κάθε δεκάριο ή μέρος αυτού για κάθε έτος: Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό αυτό συνυπολογίζεται όταν οι εν λόγω κάτοχοι κληθούν να καταβάλουν το αγοραίο ενοίκιο.ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation