Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Θεσπίζεται κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας (στο εξής καλούμενο "πλαίσιο συνεργασίας") προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη σε δίκτυα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι οργανωμένα σε τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανόμενων, εάν ενδείκνυται, των δήμων και κοινοτήτων των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 8, με στόχο την ενθάρρυνση του σχεδιασμού, της ανταλλαγής και της εφαρμογής ορθών πρακτικών στους ακόλουθους τομείς:

- εφαρμογή, σε τοπικό επίπεδο, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον,

- βιώσιμη ανάπτυξη σε αστικό περιβάλλον,

- τοπική Ατζέντα 21.

Κυριότεροι εταίροι είναι, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή, δίκτυα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανωμένοι αστικοί κύκλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων, κοινοτικά δίκτυα όπως είναι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ), πανεπιστήμια και άλλοι παράγοντες, που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 2

1. Τα είδη των δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμα για κοινοτική στήριξη δυνάμει του παρόντος πλαισίου συνεργασίας ορίζονται στο παράρτημα.

2. Η Επιτροπή δύναται να παρέχει στήριξη σε οιοδήποτε δίκτυο αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ή, στην περίπτωση των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος, και σε άλλους δικαιούχους που επιθυμούν να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες.

3. Η κοινοτική στήριξη καλύπτει δραστηριότητες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ή/και κατά τα δύο επόμενα έτη.

4. Η ενδεικτική κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει, μεταξύ των προτάσεων που υποβάλλονται, τα προς χρηματοδότηση σχέδια για τα θέματα προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation