Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες με εργαλεία βυθού στην ανοικτή θάλασσα.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές:
α) που εμπίπτουν στη ρυθμιστική αρμοδιότητα περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας ή σε συμφωνία διαχείρισης της αλιείας με αρμοδιότητα ρύθμισης των δραστηριοτήτων αυτών·
β) για τις οποίες έχει δρομολογηθεί διαδικασία σύστασης περιφερειακής οργάνωσης, οι δε συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή έχουν συμφωνήσει για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων προστασίας των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων από τις καταστροφικές επιπτώσεις της χρήσης εργαλείων βυθού.

Άρθρο 4 Όροι έκδοσης ειδικής αδείας
1. Οι αιτήσεις για την έκδοση της ειδικής αδείας αλιείας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 συνοδεύονται από αναλυτικό σχέδιο αλιείας, στο οποίο αναφέρονται ειδικότερα:
α) ο προβλεπόμενος τόπος άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων,
β) τα στοχευόμενα είδη,
γ) το είδος των αλιευτικών εργαλείων και το βάθος στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν και
δ) τα βαθυμετρικά χαρακτηριστικά του βυθού στα προβλεπόμενα αλιευτικά πεδία, όταν οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερομένου κράτους σημαίας δεν έχουν ήδη στη διάθεσή τους τις πληροφορίες αυτές.
2. Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν ειδική άδεια αλιείας αφού προβούν σε αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων των προβλεπόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους και καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα.
3. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων στις περιοχές που σκοπεύουν να αλιεύσουν τα σχετικά σκάφη. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, εφόσον είναι διαθέσιμα, επιστημονικά δεδομένα βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων οικοσυστημάτων. Στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνονται κατάλληλα στοιχεία ανεξάρτητης επιστημονικής εξέτασης.
4. Κατά την εκτίμηση του κινδύνου σοβαρών δυσμενών συνεπειών σε ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα που διενεργείται στα πλαίσια της αξιολόγησης της παραγράφου 2, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε περιοχές όπου έχει καθιερωθεί η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων με εργαλεία βυθού, αφενός, και σε περιοχές όπου τέτοιες αλιευτικές δραστηριότητες είτε δεν διεξάγονται καθόλου είτε διεξάγονται σποραδικά, αφετέρου.
5. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν κριτήρια σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σοβαρότητα ή μη των δυσμενών συνεπειών, οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι οι πιθανές δυσμενείς συνέπειες, όπως προκύπτουν από τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, είναι σημαντικές.
6. Εάν από την αξιολόγηση προκύπτει ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο αλιείας ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς συνέπειες στα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν επακριβώς τους εκτιμώμενους κινδύνους και παρέχουν στους αιτούντες τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο αλιείας για την αποφυγή των εν λόγω κινδύνων. Ελλείψει των τροποποιήσεων αυτών, οι αρμόδιες αρχές δεν εκδίδουν την αιτούμενη ειδική άδεια αλιείας. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation