Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Η απαγόρευση εισαγωγής στην Κοινότητα γούνας ζώων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91 καθώς και άλλων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996.

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91, ορίζει, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1995:

α) ποιες χώρες πληρούν τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού

και

β) τις ενδεδειγμένες μορφές πιστοποίησης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1994.

Για την Επιτροπή

Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation