Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων και εφαρμόζεται στα ύδατα, για τα οποία τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ύδατα που σχηματίζουν τις φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
3. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία ή τη βελτίωση της ποιότητας των ρεόντων ή λιμναζόντων γλυκών υδάτων μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, εάν η ρύπανση ήταν μικρότερη ή είχε εξαλειφθεί, ιχθύες ανήκοντες:
α) σε εγχώρια είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλία·
β) σε είδη η παρουσία των οποίων κρίνεται επιθυμητή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται ως:
α) ύδατα σαλμονιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν οι ιχθύες που ανήκουν σε είδη, όπως οι σολoμοί (Salmo salar), οι πέστροφες (Salmo trutta), οι σκιαθίδες (Thymallus thymallus) και τα Coregones (coregonus)·
β) ύδατα κυπρινιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν ιχθύες που ανήκουν στα κυπρινοειδή (Cyprinidae) ή σε άλλα είδη, όπως οι λάβρακες (Esox lucius), οι πέρκες (Perca fluviatilis) και οι εγχέλεις (Anguilla anguilla).

Άρθρο 2

 Οι φυσικοχημικές παράμετροι, που εφαρμόζονται στα καθοριζόμενα από τα κράτη μέλη ύδατα, απαριθμούνται στο παράρτημα I.
Για την εφαρμογή των παραμέτρων αυτών, τα ύδατα διαιρούνται σε ύδατα σαλμονιδών και σε ύδατα κυπρινιδών.

Άρθρο 3 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, για τα καθορισμένα ύδατα, τιμές για τις παραμέτρους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εφόσον εμφαίνονται τιμές στη στήλη G ή στη στήλη I. Συμμορφώνονται προς τις ενδείξεις που εμφαίνονται σε εκάστη από τις δύο αυτές στήλες.
2. Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τιμές λιγότερο περιοριστικές από τις τιμές που εμφαίνονται στη στήλη I του παραρτήματος I και είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις τιμές που εμφαίνονται στη στήλη G, λαμβανομένης υπόψη της αρχής του άρθρου 8.

Άρθρο 4 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα ύδατα που περιέχουν σαλμονίδες και τα ύδατα κυπρινιδών και, στη συνέχεια, δύνανται να προβούν σε συμπληρωματικούς καθορισμούς.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβούν σε αναθεώρηση του καθορισμού ορισμένων υδάτων βάσει παραγόντων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την ημερομηνία του καθορισμού, λαμβανομένης υπόψη της αρχής του άρθρου 8.
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα με σκοπό να μειώσουν τη ρύπανση και να εξασφαλίσουν ότι τα καθορισθέντα ύδατα είναι σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται από τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 3 καθώς και με τις ενδείξεις που περιέχονται στις στήλες G και I του παραρτήματος I, εντός πέντε ετών από τον καθορισμό που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation