Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά την παραγωγή με σκοπό την εμπορία και την εμπορία σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών στο εσωτερικό της Κοινότητας οι οποίοι προορίζονται για γεωργική παραγωγή με εξαίρεση τη χρήση τους για καλλωπιστικούς σκοπούς.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:
α) εμπορία: η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.
Δεν θεωρείται εμπορία το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:
- η προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων,
- η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων.
Η προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή ο πολλαπλασιασμός σπόρων για το σκοπό αυτό, δεν θεωρείται εμπορία όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχομένων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στην αρχή πιστοποίησης αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν οι σπόροι.
Ο προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.
β) ελαιούχα και κλωστικά φυτά: τα φυτά των ακολούθων γενεών και ειδών:
>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>
γ) βασικοί σπόροι (ποικιλίες εκτός των υβριδίων ηλιάνθου): οι σπόροι
i) που έχουν παραχθεί υπό την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με τους κανόνες της διατηρητέας επιλογής όσον αφορά την ποικιλία·
ii) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων προς σπορά είτε της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι", είτε των κατηγοριών "πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής" ή "πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης αναπαραγωγής" ή κατά περίπτωση, "πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής"·
iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους και
iv) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις·
δ) βασικοί σπόροι (υβρίδια ηλιάνθου): 1. βασικοί σπόροι καθαρής σειράς: οι σπόροι προς σπορά
i) οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5, ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους και
ii) σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις·
2. βασικοί σπόροι απλών υβριδίων: σπόροι προς σπορά
i) που προορίζονται για την παραγωγή υβριδίων τριών σειρών ή διπλών υβριδίων·
ii) οι οποίοι, με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 5, ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους και
iii) σχετικά με τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις·
ε) πιστοποιημένοι σπόροι (ελαιοφόρο γογγύλι, φαιό σινάπι, ελαιοκράμβη, μαύρο σινάπι, δίοικος κάνναβις, ατρακτυλίς, κύμινο, ηλίανθος, παπαρούνα, άσπρο σινάπι): οι σπόροι
i) που προέρχονται απευθείας, από βασικούς σπόρους ή, με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·
ii) που προορίζονται για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών·
iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 στοιχείο β), τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους και
iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή
- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·
στ) πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής (αραχίδα, μονόοικος κάνναβις, λινάρι κλωστικό, ελαιούχο λινάρι, σόγια, βαμβάκι): οι σπόροι
i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή, με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους μιας γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·
ii) που προορίζονται, είτε για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής" ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής" είτε για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών·
iii) που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους και
iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή
- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·
ζ) πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης αναπαραγωγής (αραχίδα, λινάρι κλωστικό, ελαιούχο λινάρι, σόγια, βαμβάκι): οι σπόροι
i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής ή, με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·
ii) που προορίζονται για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών ή, κατά περίπτωση, για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι τρίτης αναπαραγωγής"·
iii) που πληρούν τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους και
iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή
- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·
η) πιστοποιημένοι σπόροι δευτέρας αναπαραγωγής (μονόοικος κάνναβις): οι σπόροι
i) οι οποίοι προέρχονται απευθείας από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης αναπαραγωγής και οι οποίοι έχουν παραχθεί και επίσημα ελεγχθεί ειδικά ως προς την παραγωγή των πιστοποιημένων σπόρων δευτέρας αναπαραγωγής·
ii) οι οποίοι προορίζονται για την παραγωγή καννάβεως που πρόκειται να συγκομισθεί σε άνθιση·
iii) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους και
iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή
- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·
θ) πιστοποιημένοι σπόροι της τρίτης αναπαραγωγής (λινάρι κλωστικό, λινάρι ελαιούχο): οι σπόροι
i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης ή δεύτερης αναπαραγωγής ή με αίτηση του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων που είναι δυνατόν να πληρούν και πληρούν, μετά από επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους·
ii) που προορίζονται για άλλη παραγωγή από εκείνη των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών·
iii) που πληρούν τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους και
iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή
- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη·
ι) εμπορικοί σπόροι: οι σπόροι
i) που έχουν την ταυτότητα του είδους·
ii) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 στοιχείο β), τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις για τους εμπορικούς σπόρους και
iii) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις·
ια) επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται
i) από τις αρχές ενός κράτους· ή
ii) υπό την ευθύνη του κράτους από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
iii) για βοηθητικές δραστηριότητες επίσης υπό τον έλεγχο του κράτους, από ορκωτά φυσικά πρόσωπα,
με την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα στα στοιχεία ii) και iii) πρόσωπα δεν αποκομίζουν κανένα ιδιαίτερο όφελος από το αποτέλεσμα των διατάξεων αυτών.
2. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στον κατάλογο των ειδών που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.
3. Οι διάφοροι τύποι ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, που προορίζονται για την πιστοποίηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας, μπορούν να προσδιορίζονται και να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν:
α) να περιλαμβάνουν, όσον αφορά τους σπόρους του λίνου, περισσότερες γενεές στην κατηγορία των βασικών σπόρων και να υποδιαιρούν την κατηγορία αυτή σύμφωνα με τις γενεές·
β) να προβλέπουν ότι οι επίσημες εξετάσεις, που προορίζονται για τον έλεγχο της τηρήσεως της προϋπόθεσης που καθορίζεται στο παράρτημα II μέρος I σημείο 4 όσον αφορά την Brassica napus δεν διεξάγονται σε όλες τις σπορομερίδες κατά την πιστοποίηση, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης.
5. Κατά τη διεξαγωγή της, κάτω από επίσημη επίβλεψη, εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο στ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο ζ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο η) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, στοιχείο θ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι επιθεωρητές:
i) έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα·
ii) δεν αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων·
iii) έχουν λάβει από την υπηρεσία πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά του εν λόγω κράτους μέλους, επίσημη άδεια, για την έκδοση της οποίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, είτε η ορκωμοσία των επιθεωρητών, είτε η εκ μέρους τους υπογραφή γραπτής δηλώσεως με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν τις επίσημες επιθεωρήσεις·
iv) πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις, κάτω από επίσημη επίβλεψη, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις επίσημες επιθεωρήσεις·
β) η προς επιθεώρηση καλλιέργεια σπόρων προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο, με ικανοποιητικά αποτελέσματα·
γ) μέρος των σπόρων προς σπορά ελέγχεται από επίσημους επιθεωρητές. Το μέρος αυτό ανέρχεται σε 10 % για τις αυτογονιμοποιούμενες καλλιέργειες και σε 20 % για τις σταυρογονιμοποιούμενες καλλιέργειες ή, για τα είδη για τα οποία τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων προς σπορά, μέσω μορφολογικής και φυσιολογικής ταυτοποίησης ή, εάν είναι σκόπιμο, βιοχημικής ταυτοποίησης για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας, σε 5 και 15 %, αντίστοιχα·
δ) μέρος των δειγμάτων των σπορομεριδίων που έχουν συγκομισθεί από την καλλιέργεια των σπόρων θα υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο και, αν κριθεί σκόπιμο, σε επίσημη εργαστηριακή δοκιμασία των σπόρων όσον αφορά την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις ποινές που επισύρουν οι παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο και διέπουν την υπό επίσημη επίβλεψη εξέταση, μεριμνώντας ώστε οι εν λόγω ποινές να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές, εξικνούμενες και μέχρις αφαιρέσεως της άδειας, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο α) σημείο iii) από επίσημα αναγνωρισμένους επιθεωρητές που παρέβησαν, εκ δόλου ή εξ αμελείας, τους κανόνες των επίσημων εξετάσεων. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ακυρώνεται η πιστοποίηση που αφορά τους εξετασθέντες σπόρους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι σπόροι, παρ' όλ' αυτά, πληρούν όλες τις συναφείς προϋποθέσεις.
6. Περαιτέρω μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή των, κάτω από επίσημη επίβλεψη εξετάσεων, δύνανται να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.
Μέχρι να θεσπισθούν τα μέτρα αυτά, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης 89/540/ΕΟΚ της Επιτροπής(6).
Άρθρο 3
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά των:
Brassica L. (partim),
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,
Cannabis sativa L.,
Carthamus tinctorius L.,
Carum carvi L.,
Gossypium spp.,
Helianthus annuus L.,
Linum usitatissimum L. (partim) - Λινό το κλωστικό,
είναι δυνατόν να τεθούν σε εμπορία, μόνον εφόσον πιστοποιήθηκαν επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά ειδών ελαιούχων και κλωστικών φυτών, άλλων από εκείνων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να τίθενται σε εμπορία, μόνον εφόσον πρόκειται είτε για σπόρους που πιστοποιήθηκαν επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι", είτε για εμπορικούς σπόρους.
3. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παράγραφος 2 διαδικασία, είναι δυνατόν να ορισθεί ότι ο σπόροι των ειδών ελαιούχων και κλωστικών φυτών άλλων από εκείνους που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 μπορούν να τίθενται σε εμπορία μετά από καθορισμένες προσθεσμίες, μόνον αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να γίνονται οι επίσημοι έλεγχοι των σπόρων σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι.
Άρθρο 4
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο:
- σπόροι επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων και
- ακατέργαστοι σπόροι, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο προς μεταποίηση, με την προϋπόθεση ότι είναι βεβαία η ταυτότητά τους.
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3:
α) την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία βασικών σπόρων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται όλες οι πρόσφορες διατάξεις για να εγγυάται ο προμηθευτής δεδομένη βλαστική ικανότητα, την οποία σημειώνει, για την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και την διεύθυνσή του, και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος·
β) για να εξυπηρετηθεί ο ταχύς εφοδιασμός σε σπόρους προς σπορά, την επίσημη πιστοποίηση ή την επίσημη αποδοχή και την εμπορία μέχρι του πρώτου εμπορικού παραλήπτου σπόρων των κατηγοριών "βασικοί σπόροι", "πιστοποιημένοι σπόροι" κάθε φύσεως ή "εμπορικοί σπόροι" για τους οποίους δεν θα είχε τελειώσει η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγχει την τήρηση των προβλεπομένων στο παράρτημα II προϋποθέσεων όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Η πιστοποίηση ή η αποδοχή χορηγείται μόνο με την υποβολή εκθέσεως προσωρινής αναλύσεως των σπόρων και εφόσον έχουν σημειωθεί το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου. Θεσπίζονται όλες οι πρόσφορες διατάξεις για να εγγυάται ο προμηθευτής την βλαστική ικανότητα που διαπιστώθηκε κατά την προσωρινή ανάλυση. Η ένδειξη αυτή της βλαστικής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται, για την εμπορία, σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος.
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους εισαγόμενους σπόρους από τρίτες χώρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18, όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος.
Τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) συνεργάζονται μεταξύ τους από διοικητική άποψη όσον αφορά τον έλεγχο.
Άρθρο 6
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους να διαθέτουν στο εμπόριο:
α) μικρές ποσότητες σπόρων για επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής·
β) κατάλληλες ποσότητες σπόρων για άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς, εφόσον ανήκουν σε ποικιλίες για τις οποίες, στο οικείο κράτος μέλος, υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής στον κατάλογο.
Για γενετικώς τροποποιημένο υλικό, η άδεια αυτή δίδεται μόνο αν ελήφθησαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου που πρέπει να διενεργηθεί, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ.
2. Οι στόχοι για τους οποίους μπορούν να χορηγούνται οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι διατάξεις για την επισήμανση των συσκευασιών, καθώς και οι ποσότητες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.
3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί, πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 1998, από τα κράτη μέλη στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν καθοριστεί οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Στη συνέχεια, όλες αυτές οι άδειες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις που θα ορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation