Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (το «πρόγραμμα LIFE»).

1. Το πρόγραμμα LIFE έχει συγκεκριμένα τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
α) να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων·
β) να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προαγάγει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
γ) να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων·
δ) να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.
Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραμμα LIFE συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Στρατηγική καθώς και σχετικών ενωσιακών στρατηγικών και σχεδίων για το περιβάλλον και το κλίμα.
2. Οι γενικοί στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων υποπρογραμμάτων:
α) το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·
β) το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».
3. Οι επιδόσεις του προγράμματος LIFE αξιολογούνται, ειδικότερα, με βάση τους ακόλουθους δείκτες:
α) όσον αφορά τον γενικό στόχο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1, αποδοτέες περιβαλλοντικές και κλιματικές βελτιώσεις. Σε σχέση με τον στόχο που αφορά τη συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, οι αποδοτέες περιβαλλοντικές βελτιώσεις μετρούνται μέσω του ποσοστού του δικτύου Natura 2000 που αποκαθίσταται ή τίθεται υπό επαρκή διαχείριση, της επιφάνειας και του τύπου των οικοσυστημάτων που αποκαθίστανται και του αριθμού και τύπου των στοχευμένων οικοτόπων και ειδών των οποίων η κατάσταση διατήρησης βελτιώνεται·
β) όσον αφορά τους γενικούς στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, τον αριθμό των παρεμβάσεων που αναπτύσσονται ή αναλαμβάνονται και οι οποίες υλοποιούν έργα, προγράμματα ή στρατηγικές σύμφωνα με την περιβαλλοντική ή κλιματική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης, και τον αριθμό των παρεμβάσεων που προσφέρονται για αναπαραγωγή ή μεταφορά·
γ) όσον αφορά τους γενικούς στόχους που συνδέονται με την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, τον αριθμό των παρεμβάσεων που επιτυγχάνουν συνέργειες με άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα ή που ενσωματώνονται σε αυτά, ή οι οποίες ενσωματώνονται στην πρακτική του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα·
δ) όσον αφορά τον γενικό στόχο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, τον αριθμό των παρεμβάσεων που υλοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της διακυβέρνησης, της διάδοσης πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29, για να ορίζει περαιτέρω τους δείκτες επιδόσεων προκειμένου να εφαρμοσθούν στους τομείς προτεραιότητας και στις θεματικές προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο Παράρτημα ΙΙΙ, αντίστοιχα, όσον αφορά το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» και στο άρθρο 13 όσον αφορά το υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

Τύπος Κειμένου:  Κανονισμός

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ.

 

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation