Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Αριθμός 33(111) του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης του Άρχους Συνοπτικός Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη τιτλοςΛήψη
Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά θέματα η οποία έγινε στο Άρχους της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998.


3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, η υπογραφή της οποίας κύρωση της εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 57.129 j^f^0/15' και ημερομηνία 21.1.2003 και της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο Μέρος ιΐ. εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II
αυτού:
Νοείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του κειμένου πίνακας. στο Μέρος Ι και εκείνου του Μέρους II του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο
Μέρος Ι, που εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα.
4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
5.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την, καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα τ ω ν οποίων η ρύθμιση επιτρέπεται ή προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων της Σύμβασης αυτής και ειδικότερα θέματα αναφορικά με
(α) Την τήρηση στατιστικών στοιχείων και την υποβολή τους όπως προβλέπεται στη Σύμβαση· και
(β) τη λήψη μέτρων εφαρμογής, τα οποία συνάδουν με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation