Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 17ης Φεβρουαρίου 2005
για σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος
(2005/370/EΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,


Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η σύμβαση ΟΕΕ/ΗΕ για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (εφεξής: «σύμβαση του Ώρχους») αποσκοπεί στην παροχή δικαιωμάτων στο κοινό και επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη και τις δημόσιες αρχές υποχρεώσεις ως προς την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος.
(2) Η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες, η ευρύτερη συμμετοχή του σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελούν βασικά μέσα προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και να προωθηθεί η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην ενίσχυση και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.
(3) Η σύμβαση του Ώρχους είναι ανοιχτή για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση κρατών και περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης.
(4) Βάσει των όρων της σύμβασης του Ώρχους, κάθε περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης πρέπει να δηλώνει στο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, το εύρος των αρμοδιοτήτων του ως προς τα θέματα που διέπει η σύμβαση.
(5) Η Κοινότητα, σύμφωνα με τη συνθήκη, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1 είναι αρμόδια, μαζί με τα κράτη μέλη της, να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτών, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που απαριθμούνται στο άρθρο 174 της συνθήκης.
(6) Η Κοινότητα και τα περισσότερα από τα κράτη μέλη της υπέγραψαν τη σύμβαση του Ώρχους το 1998 και έκτοτε συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την έγκριση της σύμβασης. Στο μεταξύ, η συναφής κοινοτική νομοθεσία καθίσταται συμβατή προς τη σύμβαση.
(7) Ο στόχος της σύμβασης του Ώρχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, είναι συμβατός προς τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 174 της συνθήκης, δυνάμει του οποίου η Κοινότητα, η οποία έχει, εν προκειμένω, από κοινού αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη της, έχει ήδη θεσπίσει μία ολοκληρωμένη σειρά νομοθετικών πράξεων οι οποίες εξελίσσονται και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της σύμβασης, όχι μόνο από τα όργανα της Κοινότητας, αλλά και από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών.
(8) Η σύμβαση του Ώρχους θα πρέπει να εγκριθεί,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1 
Η σύμβαση ΟΕΕ/ΗΕ για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (εφεξής: «σύμβαση του Ώρχους») εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.
Το κείμενο της σύμβασης του Ώρχους επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να καταθέσουν το έγγραφο έγκρισης στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 19 της σύμβασης του Ώρχους.
Παράλληλα, το ορισθέν πρόσωπο ή πρόσωπα θα καταθέσουν τις δηλώσεις που εμπεριέχονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 19 της σύμβασης του Ώρχους.
Άρθρο 3
Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2005.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.-C. JUNCKER 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation