Χαρακτηριστικό απόσπασμα:Ecolabel logo v5 225px

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)»,
Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·
«κανονισμός ΕΚ/66/2010» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο κανονισμός ΕΚ/66/2010.
Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή, η οποία θα αναφέρεται ως «Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕΑΟΣ.
(2) Η ΣΕΑΟΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
(α)το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του που ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρο·
(β)έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή αυτού·
(γ)έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή αυτού·
(δ)έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή αυτού·
(ε)έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρύτανη αυτού·
(στ)έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του αυτού·
(ζ)έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο αυτής·
(η)έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή αυτής· και
(θ)έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα αυτού.
(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί τη ΣΕΑΟΣ και ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίας. Απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία αποτελούν ο πρόεδρος και τουλάχιστον τέσσερα μέλη, τα οποία δεν πρέπει να προέρχονται μόνο από τη δημόσια υπήρεσια.
(4) Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδρίες εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος από μέλος της ΣΕΑΟΣ.
(5) Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες αποστέλλονται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας και περιέχουν λεπτομέρειες σε σχέση με τα θέματα που θα εξεταστούν.
(6) Η ΣΕΑΟΣ δύναται, μέσω του προέδρου της, να καλέσει σε συνεδρία της, για να τη συμβουλεύσει, οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και/ ή οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.
Αρμοδιότητες
5. Η ΣΕΑΟΣ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς τον αρμόδιο φορέα και γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:
(α)τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 9, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚ/66/2010,
(β)την απονομή ή όχι του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιχείρηση,
(γ)την προώθηση και προβολή του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στο εμπόριο και στους καταναλωτές,
(δ)την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται σε νέες κατηγορίες προϊόντων,
(ε)την αναπροσαρμογή των τελών που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 6, και/ ή
(στ)την προώθηση του συστήματος οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation