Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών·

«Επόπτης» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου·

«Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων», σημαίνει τον κατά τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους, οριζόμενον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως "Έφορος", περιλαμβάνει δε και οποιονδήποτε λειτουργό που ο Έφορος ορίζει ως Αναπληρωτή Έφορο για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του που πηγάζουν από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Όροι, που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους που αναφέρονται στο άρθρο 10 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων, ανάλογα με το νόμο που εφαρμόζεται κατά περίπτωση.Ορισμός Επόπτη
3. (1) Επόπτης ορίζεται από τον Έφορο πρόσωπο που απασχολείται ή προσλαμβάνεται στο επάγγελμα του Επόπτη Οδικών Μεταφορών στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

(2) Ο Έφορος ανακαλεί τον ορισμό Επόπτη εφόσον δεν συντρέχουν πλέον λόγοι που κατέστησαν τον ορισμό του αναγκαίο.

(3) Ο Επόπτης ενεργεί κάτω από τις οδηγίες του Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό εκπροσώπων του.

Εξουσίες Επόπτη
6. Επόπτης δύναται, προς το σκοπό της διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης των Νόμων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων, που για τους σκοπούς τους θεωρείται ως όργανο τήρησης της τάξης -

(α) να σταματά οποιοδήποτε όχημα που βρίσκεται σε οδό, να ζυγίζει το όχημα και το φορτίο του και να εισέρχεται και επιθεωρεί το όχημα ή σταθμευμένο όχημα καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα, άδειες, στοιχεία, βιβλία, φορτίο, εξοπλισμό ή συσκευή, που μεταφέρονται από το όχημα ή που βρίσκονται σε αυτό ή φυλάσσονται από τον οδηγό του οχήματος ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των εν λόγω νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων,

(β) να ακινητοποιεί όχημα για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι δεν τηρούνται οι εν λόγω νόμοι, κανονισμοί, διατάγματα ή γνωστοποιήσεις και εφ’ όσον διακριβωθεί ότι το όχημα χρησιμοποιείται κατά παράβαση των ανωτέρω, να μεταφέρει το όχημα στο πλησιέστερο Κέντρο Επιθεώρησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων του Τμήματος ή σε αστυνομικό σταθμό ή άλλο ασφαλή τόπο και να κρατήσει το όχημα μέχρις ότου εξακριβωθεί η ταυτότητα του οχήματος και του οδηγού και επισκευαστεί κάθε τυχόν μηχανική βλάβη του οχήματος ή σημείο ακαταλληλότητας του ή μέχρι να παύσει να υφίσταται η διαπιστούμενη παράβαση,

(γ) για τους σκοπούς τήρησης της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου ή για να ζυγιστεί το όχημα ή φορτίο του, να δίνει εντολή στον οδηγό του οχήματος να μεταφέρει το όχημα στον πλησιέστερο κατάλληλο χώρο ή να ζητά από τον οδηγό όπως τον ακολουθήσει ή οδηγήσει στον εν λόγω χώρο με τη συνοδεία του Επόπτη, υπό τους όρους που θα επιβάλει, περιλαμβανομένης συγκεκριμένης πορείας και μέγιστης ταχύτητας που θα αναπτύξει το όχημα ή ο ίδιος ο Επόπτης να οδηγήσει το όχημα προς τον επιλεγμένο χώρο, ως εάν τούτο ήταν υπηρεσιακό όχημα και νοουμένου ότι κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης,

(δ) να εισέρχεται, χωρίς δικαστικό ένταλμα, σε συναφές υποστατικό ή χώρο το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς των εν λόγω νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων ή ότι όχημα που χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς βρίσκεται στον χώρο ή το υποστατικό και να επιθεωρήσει το όχημα και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, άδειες, στοιχεία, βιβλία, συσκευή ή εξοπλισμό:

Νοείται ότι είσοδος σε ιδιωτική κατοικία χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη επιτρέπεται µόνο µε δικαστικό ένταλµα,

(ε) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ή υποστατικό ή στο όχημα, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, αδειών, στοιχείων, βιβλίων, συσκευής ή εξοπλισμού, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των εν λόγω νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων,

(στ) να επιθεωρεί, εξετάζει, λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία, συσκευή ή εξοπλισμό, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των εν λόγω νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο τα πιο πάνω έγγραφα, άδειες, στοιχεία ή βιβλία φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται ή παρουσιάζονται, την πιστοποίηση οποιουδήποτε αντιγράφου ως ακριβούς αντιγράφου,

(ζ) εάν τούτο απαιτείται, να μεταφέρει και να κατακρατήσει οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, άδειες, βιβλία, συσκευή ή εξοπλισμό, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στο υπό εξέταση όχημα ή υποστατικό, σε χώρο που είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή περαιτέρω απαιτούμενων ελέγχων ή εξετάσεων.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation