Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Πεδίο εφαρμογής
3. Ο παρών Νόμος -

(α) θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης ΣΕΜ εντός της Δημοκρατίας και καθορίζει τους αναγκαίους γενικούς όρους·

(β) προβλέπει για την ανάπτυξη προδιαγραφών αναφορικά με δράσεις εντός των τομέων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, καθώς και για την ενδεχόμενη ανάπτυξη των απαραίτητων προτύπων·(γ) ισχύει για εφαρμογές και υπηρεσίες ΣΕΜ στον τομέα των οδικών μεταφορών και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς, με την επιφύλαξη των θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή είναι αναγκαία για τον τομέα της άμυνας.

Τομείς προτεραιότητας
4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι πιο κάτω τομείς αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων:

(α) Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις·

(β) αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ΣΕΜ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών·

(γ) εφαρμογές ΣΕΜ σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία·

(δ) σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.

(2) Το εύρος των τομέων προτεραιότητας προσδιορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Δράσεις προτεραιότητας
5. Στο πλαίσιο των τομέων προτεραιότητας, οι πιο κάτω δράσεις αποτελούν δράσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων, ως εκτίθενται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

(α) Η παροχή, σε επίπεδο Ένωσης, υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

(β) δεδομένα και διαδικασίες για ενδεχόμενη δωρεάν παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία, σχετικών με την οδική ασφάλεια·

(γ) η παροχή διαλειτουργικού συστήματος eCall σε επίπεδο Ένωσης·

(δ) η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων·

(ε) η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων.
Ανάπτυξη των ΣΕΜ
6.-(1) Άνευ επηρεασμού του δικαιώματός της να αποφασίζει για την ανάπτυξη των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ εντός της Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι προδιαγραφές που θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/40/ΕΚ, εφαρμόζονται στις εν λόγω εφαρμογές και υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει την ανάπτυξη των εφαρμογών και υπηρεσιών ΣΕΜ των παρόχων υπηρεσιών ΣΕΜ.

(3) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται στους τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, ενόσω δεν έχουν εγκριθεί προδιαγραφές.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation