Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο --
«Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών»,
Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδικής ασφάλειας» σημαίνει τη στρατηγική συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων που έχει ένας νέος δρόμος ή η ουσιαστική τροποποίηση του υπάρχοντος δικτύου στις επιδόσεις ασφαλείας του οδικού δικτύου·
«αυτοκινητόδρομος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙
«διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο» σημαίνει το οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφάλειας για τις Σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙
«Διοικητική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων˙
«έλεγχος της οδικής ασφάλειας» σημαίνει την ανεξάρτητη, λεπτομερή, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός οδικού έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό έως την αρχική λειτουργία του·


«επιθεώρηση ασφαλείας» σημαίνει τον τακτικό περιοδικό έλεγχο των χαρακτηριστικών και των ελλείψεων, που απαιτούν εργασίες συντήρησης για λόγους ασφαλείας·
«έργο υποδομής» σημαίνει το έργο κατασκευής νέας οδικής υποδομής ή ουσιαστικής τροποποίησης του υπάρχοντος δικτύου, το οποίο επηρεάζει την κυκλοφοριακή ροή·
«κατάταξη τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων» σημαίνει τον εντοπισμό, ανάλυση και κατάταξη τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία είναι σε λειτουργία επί περισσότερο από τρία έτη και στα οποία έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων συγκριτικά με την κυκλοφοριακή ροή·
«κατάταξη του δικτύου ασφάλειας» σημαίνει τη μέθοδο για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την κατάταξη τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου σύμφωνα με τη δυναμικότητά τους, για αύξηση της ασφάλειας και μείωση του κόστους των ατυχημάτων·
«κατευθυντήριες γραμμές» σημαίνει τα μέτρα που λαμβάνει η Δημοκρατία, τα οποία καθορίζουν τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται και τα στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο· και
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πεδίο εφαρμογής
3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και στους αυτοκινητόδρομους που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, είτε αυτοί βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε υπό κατασκευή, είτε έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία.
(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις οδικές σήραγγες που καλύπτονται από τον περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφαλείας για τις Σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμο του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδικής ασφάλειας
5.-(1) H Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης των επιπτώσεων οδικής ασφαλείας για όλα τα έργα υποδομής που εμπίπτουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.
(2) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφαλείας πραγματοποιείται κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού πριν από την τελική έγκριση του έργου υποδομής, τα δε κριτήρια, στη βάση των οποίων διενεργείται η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφαλείας, ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.
(3) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας προσδιορίζει τα θέματα οδικής ασφάλειας που συμβάλλουν στην τελική επιλογή της προτεινόμενης λύσης και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανάλυση κόστους/οφέλους των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν.

Έλεγχοι οδικής ασφάλειας
6.-(1) Οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας πραγματοποιούνται για όλα τα έργα υποδομής που εμπίπτουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.
(2) Οι έλεγχοι της οδικής ασφάλειας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού του έργου υποδομής, από την προμελέτη, το λεπτομερή σχεδιασμό του, το στάδιο πριν από την παράδοσή του στην κυκλοφορία, μέχρι και το στάδιο της αρχικής λειτουργίας του˙ τα δε κριτήρια, στη βάση των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας, ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.
(3) Η Διοικητική Αρχή διορίζει ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, για την εφαρμογή των ελέγχων της οδικής ασφάλειας και για τον έλεγχο των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών ενός έργου υποδομής:
Νοείται ότι, όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από ομάδα ελεγκτών, θα πρέπει, τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας, να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.
(4) Ο ελεγκτής, σε έκθεσή του, καθορίζει σχεδιαστικά στοιχεία κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και για κάθε στάδιο του έργου υποδομής˙ η έκθεση περιλαμβάνει απαραιτήτως τις συστάσεις του ελεγκτή ως προς την ασφάλεια του έργου και, εφόσον, κατά τον έλεγχο, εντοπισθούν επισφαλή χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει διορθωθεί ο σχεδιασμός πριν από το τέλος του αντίστοιχου σταδίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, η Διοικητική Αρχή εκθέτει τους λόγους σε παράρτημα της εν λόγω έκθεσης.
Κατάταξη και διαχείριση της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο
7.-(1) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την πραγματοποίηση της κατάταξης των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων και της κατάταξης της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο που εμπίπτει στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.
(2) Η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων και η κατάταξη της ασφάλειας πραγματοποιούνται στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο βάσει επανεξετάσεων της λειτουργίας του οδικού δικτύου, που διενεργούνται τουλάχιστον ανά τριετία˙ τα δε κριτήρια εφαρμογής, στη βάση των οποίων διενεργείται η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων και η κατάταξη της ασφάλειας, ορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.
(3) Τα οδικά τμήματα που παρουσιάζουν υψηλότερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων, καθώς και της κατάταξης ασφάλειας δικτύου, αξιολογούνται στη βάση των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 3 του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, από ομάδες εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται από την Διοικητική Αρχή και οι οποίοι, προς το σκοπό αυτό, διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις:
Νοείται ότι, τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.
(4) Τα οδικά τμήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) αποτελούν αντικείμενο διορθωτικών μέτρων:
Νοείται ότι, προτεραιότητα δίδεται στα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 3 στοιχείο ε) του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που παρουσιάζουν την καλύτερη σχέση οφέλους - κόστους.
(5) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων, με τα οποία οι χρήστες των οδών ειδοποιούνται για την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών σε τμήματα των οδικών υποδομών που είναι δυνατόν να διακυβεύσουν την ασφάλεια των χρηστών των οδών˙ στα σήματα αυτά περιλαμβάνονται και φωτεινά σήματα, ορατά κατά την ημέρα και τη νύκτα, που τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση και πληρούν τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(6) Η Διοικητική Αρχή, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, μεριμνά όπως οι χρήστες των οδών ενημερώνονται για την ύπαρξη τμήματος υψηλής συγκέντρωσης ατυχη

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation