Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Η εξαγωγή προς τις χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα Α, αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και αναφέρονται στο παράρτημα Α, απαγορεύεται.

Άρθρο 2

Η διαδικασία ελέγχου που θεσπίστηκε στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρημα Β του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων που προορίζονται αποκλειστικά για ανάκτηση και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 3

1. Μετά από αίτηση της χώρας προορισμού η διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται για την εν λόγω χώρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τροποποιείται κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Η Επιτροπή καθορίζει με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων(7), και σε συνεργασία με την οικεία χώρα, ποια από τις διαδικασίες εφαρμόζεται, ήτοι:

α) η διαδικασία για τα απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 ή

β) η διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 ή

γ) καμία από τις διαδικασίες i) και ii).

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την αλλαγή θέσης μιας χώρας προορισμού εντός 21 ημερών από την παραλαβή της αίτησης της χώρας προορισμού και υποβάλλει τον προτεινόμενο από αυτήν καθορισμό διαδικασίας στην επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

4. Εξάλλου, όταν συντρέχει οποιαδήποτε άλλη έκτακτη μεταβολή περιστάσεων π.χ. πόλεμος, φυσική καταστροφή ή εμπορικός αποκλεισμός επιβαλλόμενος από τον ΟΗΕ, η οποία θα την επηρέαζε, η διαδικασία ελέγχου του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, μετά, από διαβούλευση με την χώρα προορισμού, όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας του Συμβουλίου 75/442/ΕΟΚ, ποια από τις διαδικασίες που αναφέρει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου θα τύχει εφαρμογής.

5. Η Επιτροπή, δια της διαδικασίας του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, επανεξετάζει τακτικά τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος κανονισμού, ώστε να τα προσαρμόζει στις τροποποιήσεις που επιφέρονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 4

Οι διαδικασίες ελέγχου που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται σε περιοδική εναθεώρηση από την Επιτροπή, η οποία για πρώτη φορά θα πρέπει να λάβει χώραν το αργότερο εννέα μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα, λαμβανομένης υπόψη της αποκτηθείσας πείρας. Εάν με βάση τα πορίσματα της αναθεώρησης κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται, τηρουμένου του άρθρου 3, να υποβάλλει νέες προτάσεις στο Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή, διά της διαδικασίας του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, επανεξετάζει το ταχύτερο και τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για να τον προσαρμόσει στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MÜLLER

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 Διορθωτικό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 1ης Ιουλίου 1999)

Σελίδα 9 παράρτημα Α, "ΑΛΒΑΝΙΑ", σημείο 1.β):

αντί:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>,

διάβαζε:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>.

Σελίδα 16, παράρτημα Α, "ΚΟΛΟΜΒΙΑ", σημείο 4: Προστίθεται: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>.

Σελίδα 23, παράρτημα Β: Προστίθεται: "ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Όλοι οι τύποι".


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102