Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από το σχήμα, τον όγκο, το βάρος, τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ.
2. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται:
α) σε εξοπλισμό που έχει σχέση με την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών, σε όπλα, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό, εξαιρουμένων των προϊόντων που δεν προορίζονται για συγκεκριμένους στρατιωτικούς σκοπούς·
β) σε εξοπλισμό που προορίζεται για διαστημική χρήση.

Άρθρο 4 Απαγορεύσεις

1. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά:
α) όλων των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005 % υδράργυρο κατά βάρος, και
β) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002 % κάδμιο κατά βάρος.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν ισχύει για στοιχεία-κουμπιά με περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται:
α) σε συστήματα έκτακτης ανάγκης και συστήματα συναγερμού, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού έκτακτης ανάγκης·
β) σε ιατρικό εξοπλισμό, ή
γ) σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία.
4. Η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση της παραγράφου 3 στοιχείο γ) και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2010, μαζί, ενδεχομένως, με σχετικές προτάσεις, με σκοπό να απαγορευθεί το κάδμιο σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές.

Άρθρο 5 Αυξημένη περιβαλλοντική επίδοση
Τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν κατασκευαστές εγκατεστημένους στην επικράτειά τους, προωθούν την έρευνα και ενθαρρύνουν βελτιώσεις στις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους καθώς και την ανάπτυξη και εμπορία των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, ιδίως ως υποκατάστατα του υδραργύρου, του καδμίου και του μολύβδου.

Άρθρο 6 Διάθεση στην αγορά
1. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους, για λόγους που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, δεν διατίθενται στην αγορά ή αποσύρονται από αυτήν.

Άρθρο 7 Στόχος ανακύκλωσης
Τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη χωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και να μειώνουν στο ελάχιστο τη διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως μεικτών αστικών αποβλήτων, προκειμένου να ανακυκλώνονται σε υψηλό ποσοστό όλα τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Άρθρο 8 Συστήματα συλλογής
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα συλλογής για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Τα εν λόγω συστήματα:
α) καθιστούν στους τελικούς χρήστες δυνατή την απόρριψη των αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές σε προσβάσιμο σημείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, σε συνάρτηση με την πυκνότητα του πληθυσμού·
β) απαιτούν από τους διανομείς να παραλαμβάνουν δωρεάν τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών κατά την προμήθεια φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, εκτός εάν προκύψει από σχετική εκτίμηση ότι τα υφιστάμενα εναλλακτικά συστήματα είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις εκτιμήσεις αυτές·
γ) δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες όταν απορρίπτουν απόβλητα από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές·
δ) μπορούν να εφαρμόζονται από κοινού με τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ.
Τα σημεία συλλογής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης της οδηγίας 2006/12/ΕΚ ή της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (18).
2. Υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται:
α) να απαιτούν από τους παραγωγούς να δημιουργούν σχετικά συστήματα·
β) να απαιτούν από άλλους οικονομικούς φορείς εκμετάλλευσης να συμμετέχουν σε παρόμοια συστήματα·
γ) να διατηρούν τα υφιστάμενα συστήματα.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, δεν αρνούνται να παραλαμβάνουν, κατόπιν επιστροφής από τους τελικούς χρήστες, τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας, ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση και την προέλευσή τους. Ανεξάρτητοι τρίτοι μπορούν επίσης να συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, ή τρίτοι, δημιουργούν συστήματα για τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων από τους τελικούς χρήστες ή από προσβάσιμο σημείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, όταν η συλλογή δεν πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές αυτοκινήτων από ιδιωτικά, μη επαγγελματικά οχήματα, τα συστήματα αυτά δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες, όταν απορρίπτουν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102