Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας με τον όρο "χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια" νοείται κάθε χρησιμοποιημένο ημίρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εν όλω ή εν μέρει από ορυκτό ή συνθετικό ορυκτέλαιο, περιλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαμενών, των μιγμάτων ελαίου και ύδατος και των γαλακτωμάτων.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αβλαβούς συλλογής και διαθέσεως των χρησιμποιημένων ορυκτελαίων.

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί, όσο είναι δυνατόν, η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με επαναχρησιμοποίηση (αναγέννηση ή καύση για άλλους σκοπούς εκτός από την καταστροφή).

Άρθρο 4

Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να απαγορευθεί:

1. Κάθε απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, παράκτια ύδατα και ύδατα αποχετευτικών συστημάτων.

2. Κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που έχουν επιβλαβή αποτελέσματα επί του εδάφους, όπως και κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από τη μετατροπή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

3. Κάθε επεξεργασία χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων η οποία προκαλεί ρύπανση της ατμοσφαίρας και υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση που οι στόχοι που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 δεν δύνανται να επιτευχθούν αλλιώς τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τη συλλογή των προϊόντων που δίδονται σ'αυτές από τους κατόχους τους ή/και στη διάθεση αυτών κατά περίπτωση στη ζώνη που τους έχει παραχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 6

Για την τήρηση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 4, κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια πρέπει να λάβει σχετική άδεια.

Η άδεια αυτή χορηγείται από την αρμόδια αρχή μετά από εξέταση των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει τους όρους που απαιτούνται από τους κανόνες της τεχνικής.

Άρθρο 7

Οποιοσδήποτε κατέχει χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια αν δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί προς τα μέτρα τα λαμβανόμενα δυνάμει του άρθρου 4, πρέπει να τα θέσει στη διάθεση της ή των επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 8

Οι κάτοχοι ορισμένων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων τα οποία περιέχουν ακάθαρτες προσμίξεις, που υπερβαίνουν ορισμένα ποσοστά, πρέπει να τα κατεργασθούν και να τα αποθηκεύσουν χωριστά.

Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν ενδεχομένως ανά κατηγορία προϊόντων τις ποσότητες και τα ποσοστά που προβλέπονται στο εδάφιο 1.

Άρθρο 9

Οι επιχειρήσεις οι οποίες συλλέγουν ή και διαθέτουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια πρέπει να πραγματοποιούν τις εργασίες αυτές με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται βλάβες του ύδατος, του αέρος και του εδάφους.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11771
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102