Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος
«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος
«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος
«Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος
«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων
«Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·
«χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος.

Εγκαθίδρυση Συμβουλίων.
3.-(1) Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εγκαθιδρύσει Συμβούλια τα οποία να λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Τα Συμβούλια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ασκούν τις αρμοδιότητές τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο εντός της περιοχής για την οποία έχουν εγκαθιδρυθεί και η οποία καθορίζεται στο διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Αρμοδιότητες Συμβουλίου.
16.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί φορέα εκμετάλλευσης χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και υπό την ιδιότητα αυτή εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για να διεξάγει οποιεσδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ ή ΙΙΒ του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αναφορικά με οικιακά απόβλητα.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου(1), στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται -
(α) η παραλαβή, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία στερεών οικιακών αποβλήτων·
(β) η παραγωγή ενέργειας από την καύση αερίων παραγώγων του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και η διάθεσή της·
(γ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση των αερίων παραγώγων της αναερόβιας ζύμωσης της οργανικής ύλης που περιέχεται στα στερεά οικιακά απόβλητα και η διάθεσή της·
(δ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση ορισμένων στερεών οικιακών αποβλήτων και η διάθεσή της·
(ε) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων λιπασματολάσπης από στερεά οικιακά απόβλητα·
(στ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων διαλογής·
(ζ) η διαχείριση σταθμών μεταφόρτωσης στερεών οικιακών αποβλήτων· και
(η) η μεταφορά στερεών οικιακών αποβλήτων από σταθμούς μεταφόρτωσης σε χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι ευθύνες του ως φορέα εκμετάλλευσης του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς καλύτερης εκπλήρωσης της αποστολής του, να συνάπτει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα, μέσω των συμβάσεων αυτών, την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Διαχειριστής χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.
17. Η διαχείριση του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων ανατίθεται από το Συμβούλιο, ύστερα από έγκριση του Υπουργού, σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό τεχνικά προσόντα και στο οποίο διατίθενται το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανικά ή τεχνικά μέσα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 211

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 471
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3967
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11728
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2528
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4087