Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.
2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεταφορές αποβλήτων:
α) μεταξύ κρατών μελών, εντός της Κοινότητας ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών·
β) τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες·
γ) τα οποία εξάγονται από την Κοινότητα σε τρίτες χώρες·
δ) τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, καθ' οδόν από και προς τρίτες χώρες.
3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:


α) οι εκφορτώσεις στην ξηρά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και καταλοίπων, που δημιουργούνται από την κανονική λειτουργία των πλοίων και των εξεδρών ανοικτής θαλάσσης, εφόσον τα απόβλητα αυτά υπόκεινται στις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, του 1973, όπως έχει τροποποιηθεί με το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78), ή άλλων δεσμευτικών διεθνών πράξεων·
β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί των οχημάτων, των τραίνων, των αεροσκαφών και των πλοίων, μέχρις ότου τα εν λόγω απόβλητα εκφορτωθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν·
γ) οι μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 1992, για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα (15)·
δ) οι μεταφορές οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·
ε) οι μεταφορές αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii), iv) και v) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, εφόσον οι εν λόγω μεταφορές καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική νομοθεσία, που περιέχει παρόμοιες διατάξεις·
στ) οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική στην Κοινότητα που είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για την περιβαλλοντική προστασία της συνθήκης της Ανταρκτικής (1991)·
ζ) οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης, όπου τα απόβλητα αποστέλλονται, από τις οικείες ένοπλες δυνάμεις ή από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ή για λογαριασμό τους, απευθείας ή εμμέσως, στη χώρα προορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τη μεταφορά και τον προορισμό της.
4. Οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική προς χώρες εκτός της Κοινότητας, οι οποίες διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, υπόκεινται στα άρθρα 36 και 49.
5. Οι μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά στο εσωτερικό κράτους μέλους υπόκεινται μόνον στο άρθρο 33.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

Σημείωση: Στον κανονσιμό αυτό έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις. Όλες αυτές ενσωματώθηκαν στο ενοποιημένο κείμενο εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102