Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προσδιορίζεται πότε το υαλόθραυσμα που προορίζεται για την παραγωγή υαλωδών υλών ή γυάλινων αντικειμένων με διεργασία ανάτηξης παύει να αποτελεί απόβλητο.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «υαλόθραυσμα (υαλότριμμα)»: θραύσματα γυαλιού προερχόμενα από ανάκτηση απορριμμάτων γυαλιού·
2) «κάτοχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκεται το υαλόθραυσμα·
3) «παραγωγός»: ο κάτοχος ο οποίος μεταβιβάζει το υαλόθραυσμα σε άλλον κάτοχο, για πρώτη φορά, ως υαλόθραυσμα το οποίο έπαυσε να αποτελεί απόβλητο·
4) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, το οποίο εισάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υαλόθραυσμα το οποίο έπαυσε να αποτελεί απόβλητο·
5) «ειδικευμένο προσωπικό»: προσωπικό το οποίο διαθέτει την κατάλληλη πείρα ή κατάρτιση ώστε να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις ιδιότητες του υαλοθραύσματος·
6) «οπτική εξέταση»: εξέταση του υαλοθραύσματος, η οποία καλύπτει όλα τα μέρη ενός φορτίου, χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις ή μη εξειδικευμένο εξοπλισμό·
7) «φορτίο»: μια παρτίδα υαλοθραύσματος που προορίζεται για παράδοση από παραγωγό σε άλλο κάτοχο και μπορεί να περιέχεται σε μία ή περισσότερες μονάδες μεταφοράς, όπως εμπορευματοκιβώτια.

Άρθρο 3 Κριτήρια για το υαλόθραυσμα
Το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) το υαλόθραυσμα που προκύπτει από την εργασία ανάκτησης πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1·
2) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 2·
3) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 3·
4) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5·
5) το υαλόθραυσμα προορίζεται για την παραγωγή υαλωδών υλών ή γυάλινων αντικειμένων με διεργασία ανάτηξης.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569