Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

beef 300x215 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:
α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να μη θέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία·
β) για τη διάθεση στην αγορά και, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων και όσων παράγωγων προϊόντων τους αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
α) στις ανεπεξέργαστες τροφές για ζώα συντροφιάς, που προέρχονται από καταστήματα λιανικής πώλησης ή εγκαταστάσεις γειτονικές σε σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της απευθείας και επιτόπου προμήθειας του καταναλωτή·


β) στο γάλα σε υγρή μορφή και στο πρωτόγαλα, τα οποία προορίζονται για τελική διάθεση ή για χρησιμοποίηση στην εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων·
γ) σε ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων αγρίων ζώων, για τα οποία δεν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί με νόσους μεταδόσιμες στον άνθρωπο ή στα ζώα, εκτός από τα ψάρια που εκφορτώνονται για εμπορικούς σκοπούς και τα πτώματα ή μέρη πτωμάτων άγριων ζώων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυνηγετικών τροπαίων·
δ) στις ανεπεξέργαστες τροφές ζώων συντροφιάς που καταναλώνονται επιτόπου, προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο στην εκμετάλλευση προέλευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή αποκλειστικά του κατόχου της εκμετάλλευσης και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας·
ε) στα υπολείμματα τροφίμων, εκτός εάν:
i) προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές·
ii) προορίζονται να καταναλωθούν από ζώα ή
iii) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου ή για λιπασματοποίηση·
στ) στα ωάρια, τα έμβρυα και το σπέρμα, που προορίζονται για αναπαραγωγή και
ζ) στη θαλάσσια ή αεροπορική διαμετακόμιση.
3. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την κτηνιατρική νομοθεσία η οποία έχει ως στόχο την εξάλειψη και την καταπολέμηση ορισμένων νόσων.
Άρθρο 2 Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ζωικά υποπροϊόντα: ολόκληρα πτώματα ή μέρη ζώων ή προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και τα ωάρια, τα έμβρυα και το σπέρμα·
β) υλικό της κατηγορίας 1: τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4·
γ) υλικό της κατηγορίας 2: τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5·
δ) υλικό της κατηγορίας 3: τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6·
ε) ζώα: όλα τα σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφιβίων)·
στ) εκτρεφόμενα ζώα: κάθε ζώο που συντηρείται, παχύνεται ή εκτρέφεται από ανθρώπους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων (κρέατος, γάλακτος, αυγών και άλλων), μαλλιού, γούνας, φτερών, δερμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ζωικής προέλευσης·
ζ) άγρια ζώα: όλα τα ζώα που δεν συντηρούνται από τον άνθρωπο·
η) ζώα συντροφιάς: όλα τα ζώα των ειδών που κανονικά τρέφονται και συντηρούνται, αλλά δεν καταναλώνονται, από τον άνθρωπο, για λόγους άλλους πλην της γεωργικής εκμετάλλευσης·
θ) αρμόδια αρχή: η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή κάθε αρχή στην οποία η εν λόγω κεντρική αρχή έχει αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα, ιδίως για τον έλεγχο των ζωοτροφών ανάλογα με την περίπτωση· ο ορισμός αυτός καλύπτει και την αντίστοιχη αρχή μιας τρίτης χώρας·
ι) διάθεση στην αγορά: κάθε ενέργεια που έχει στόχο την πώληση ζωικών υποπροϊόντων, ή παράγωγων προϊόντων τους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σε έναν τρίτο εντός της Κοινότητας, ή κάθε άλλη μορφή παροχής έναντι πληρωμής ή δωρεάν σε ένα τέτοιο τρίτο μέρος, ή η αποθήκευση με στόχο την παροχή τους σε ένα τέτοιο τρίτο μέρος·
ια) εμπόριο: εμπόριο προϊόντων μεταξύ κρατών μελών, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 της συνθήκης·
ιβ) διαμετακόμιση: διακίνηση διαμέσου της Κοινότητας από τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα·
ιγ) παραγωγός: κάθε άτομο, η δραστηριότητα του οποίου παράγει ζωικά υποπροϊόντα·
ιδ) ΜΣΕ: όλες οι μεταδοτικές μορφές σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, με εξαίρεση αυτές που παρουσιάζονται στον άνθρωπο·
ιε) υλικό ειδικού κινδύνου: υλικό που αναφέρεται στο Παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(17).
2. Εφαρμόζονται επίσης οι ειδικοί ορισμοί του παραρτήματος I.
Άρθρο 3 Γενικές υποχρεώσεις
1. Η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, ο εν γένει χειρισμός, η μεταποίηση, η τελική διάθεση, η διάθεση στην αγορά, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση και η χρησιμοποίηση των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων τους υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2. Πάντως, τα κράτη μέλη δύνανται να ρυθμίζουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας την εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII, εν αναμονή της θέσπισης απόφασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Όταν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή.
3. Τα κράτη μέλη, ενεργώντας είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία, εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων και επαρκούς υποδομής ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την απαίτηση της παραγράφου 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 4 Υλικά της κατηγορίας 1
1. Τα υλικά της κατηγορίας 1 περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ζωικά προϊόντα, ή κάθε υλικό που περιέχει αυτά τα υποπροϊόντα:
α) όλα τα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δορών και των δερμάτων, των εξής ζώων:
i) ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από ΜΣΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, ή στα οποία έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία ΜΣΕ·
ii) ζώων τα οποία θανατώνονται στο πλαίσιο μέτρων εξάλειψης της ΜΣΕ·
iii) ζώων, πλην των εκτρεφόμενων ζώων και των άγριων ζώων, όπως ιδίως τα ζώα συντροφιάς και τα ζώα ζωολογικών κήπων και τσίρκων·
iv) πειραματόζωων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς και άλλους πειραματικούς σκοπούς(18) και
v) άγριων ζώων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί με νόσους μεταδόσιμες στον άνθρωπο ή στα ζώα·
β) i) υλικό ειδικού κινδύνου και
ii) ολόκληρων πτωμάτων ζώων που περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου, εφόσον το υλικό ειδικού κινδύνου δεν έχει αφαιρεθεί μέχρι τη στιγμή της διάθεσης·
γ) προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες απαγορευμένες βάσει της οδηγίας 96/22/ΕΚ, και προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχουν υπολείμματα μολυσματικών παραγόντων για το περιβάλλον και άλλων ουσιών οι οποίες απαριθμούνται στην ομάδα Β σημείο 3 του παραρτήματος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ(19), εάν τα κατάλοιπα αυτά υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία ή, ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, από την εθνική νομοθεσία·
δ) όλα τα ζωικά υλικά που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από τις μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και από άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες αφαιρείται υλικό ειδικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των υλικών από τις εργασίες εσχαρισμού και εξάμμωσης, των μειγμάτων λιπών και ελαίων, της ιλύος και των υλικών που αφαιρούνται από τις αποχετεύσεις αυτών των εγκαταστάσεων, εκτός αν τα υλικά αυτά δεν περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου ούτε μέρη τέτοιου υλικού·
ε) υπολείμματα τροφίμων από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, και
στ) μείγματα υλικών της κατηγορίας 1 με υλικά είτε κατηγορίας 2 είτε κατηγορίας 3 ή και των δύο κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προορίζονται για μεταποίηση σε μονάδα μεταποίησης κατηγορίας I.
2. Τα υλικά της κατηγορίας 1 συλλέγονται, μεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 23 και 24:
α) διατίθενται αμέσως ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης σε μονάδα αποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·
β) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους 1 έως 5, ή, στις περιπτώσεις όπου το απαιτεί η αρμόδια αρχή, της μεθόδου 1, οπότε το παραγόμενο υλικό επισημαίνεται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1, και διατίθενται τελικά ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·
γ) με εξαίρεση τα υλικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii), μεταποιούνται σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή της μεθόδου μεταποίησης 1, οπότε το παραγόμενο υλικό επισημαίνεται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1, και διατίθενται τελικά ως απόβλητα με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(20)·
δ) προκειμένου περί υπολειμμάτων τροφίμων για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), διατίθενται ως απόβλητα με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, ή
ε) κατόπιν εξελίξεων των επιστημονικών γνώσεων, διατίθενται με άλλα μέσα εγκεκριμένα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή. Τα μέσα αυτά μπορούν είτε να συμπληρώνουν είτε να αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) έως δ).
3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 1 πραγματοποιείται μόνο σε μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 1, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 10.
4. Απαγορεύεται η εισαγωγή ή εξαγωγή υλικών της κατηγορίας 1, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Η εισαγωγή/εξαγωγή υλικού ειδικού κινδύνου επιτρέπεται να γίνεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.
Άρθρο 5 Υλικά της κατηγορίας 2
1. Τα υλικά της κατηγορίας 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα ή κάθε υλικό που περιέχει αυτά τα υποπροϊόντα:
α) κόπρος και περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος·
β) όλα τα υλικά ζωικής προέλευσης που συλλέγονται κατά την επεξεργασία λυμάτων από σφαγεία, πλην εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ή από μονάδες μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προέρχονται από τις εργασίες εσχαρισμού και εξάμμωσης, των μειγμάτων λιπών και ελαίων, της ιλύος και των υλικών που αφαιρούνται από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων εκείνων·
γ) προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχουν κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και μολυσματικούς παράγοντες που απαριθμούνται στην ομάδα Β σημεία 1 και 2 του παραρτήματος I της οδηγίας 96/23/ΕΚ, εάν τα κατάλοιπα αυτά υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο επίπεδο που καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία·
δ) προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός των υλικών της κατηγορίας 1, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν, κατά τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, τις κτηνιατρικές προϋποθέσεις εισαγωγής στην Κοινότητα, εκτός εάν πρόκειται να επιστραφούν ή αν η εισαγωγή τους επιτρέπεται με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπουν οι κοινοτικές διατάξεις·
ε) ζώα και μέρη ζώων, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 4, που έχουν πεθάνει με άλλο τρόπο και όχι διότι έχουν σφαγεί για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που θανατώνονται για την εξάλειψη επιζωοτικής ασθένειας·
στ) μείγματα υλικών της κατηγορίας 2 με υλικά της κατηγορίας 3, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προορίζονται για μεταποίηση σε μονάδα μεταποίησης της κατηγορίας 2· και
ζ) ζωικά υποπροϊόντα, πλην των υλικών της κατηγορίας 1 ή των υλικών της κατηγορίας 3.
2. Τα υλικά της κατηγορίας 2 συλλέγονται, μεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 23 και 24:
α) διατίθενται απ' ευθείας ως απόβλητα με αποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·
β) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή, όταν αυτό απαιτεί η αρμόδια αρχή, της μεθόδου μεταποίησης 1, οπότε τα παραγόμενα υλικά επισημαίνονται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1 και:
i) διατίθενται τελικά ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12, ή
ii) προκειμένου για τετηγμένα λίπη, υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταποίηση προς παράγωγα λίπους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά του εδάφους ή για άλλη τεχνική χρήση πλην της χρήσης σε καλλυντικά, σε φαρμακευτικά ή σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σε μονάδα ελαιοχημικών προϊόντων της κατηγορίας 2 εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 14·
γ) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την εφαρμογή της μεθόδου μεταποίησης 1, οπότε τα παραγόμενα υλικά επισημαίνονται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1, και:
i) προκειμένου για το παραγόμενο πρωτεϊνούχο υλικό, χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα ή βελτιωτικό του εδάφους, τηρουμένων των απαιτήσεων, εάν υπάρχουν, που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2 και μετά από διαβούλευση με την οικεία επιστημονική επιτροπή·
ii) μετασχηματίζονται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 15, ή
iii) διατίθενται ως απόβλητα με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο δυνάμει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·
δ) τα υλικά που προέρχονται από ψάρια, ενσιρώνονται ή λιπασματοποιούνται, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2·
ε) η κόπρος και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος που έχει αποχωριστεί από τον πεπτικό σωλήνα, το γάλα και το πρωτόγαλα εφόσον κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν σοβαρές μεταδοτικές νόσους:
i) χρησιμοποιούνται χωρίς μεταποίηση ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 15, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τεχνική μονάδα που εγκρίνεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 18, ή
ii) διασπείρονται στο έδαφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή
iii) μετασχηματίζονται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή λιπασματοποιούνται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2·
στ) προκειμένου για ολόκληρα πτώματα ή μέρη αγρίων ζώων που δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί με νόσους μεταδόσιμες στον άνθρωπο ή σε ζώα, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυνηγετικών τροπαίων σε τεχνική μονάδα που εγκρίνεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 18, ή
ζ) διατίθενται με άλλα μέσα ή χρησιμοποιούνται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή. Τα μέσα ή οι τρόποι αυτοί μπορούν είτε να συμπληρώνουν είτε να αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) έως στ).
3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 2, εκτός της κόπρου, πραγματοποιείται μόνο σε μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών της κατηγορίας 2, εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 10.
4. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ή εξαγωγή υλικών της κατηγορίας 2, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.
Άρθρο 6 Υλικά της κατηγορίας 3
1. Τα υλικά της κατηγορίας 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα, ή κάθε υλικό που περιέχει παρόμοια υποπροϊόντα:
α) τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους·
β) τα μέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία απορρίπτονται ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν σημεία νόσων μεταδόσιμων στον άνθρωπο ή σε ζώα και λαμβάνονται από σφάγια τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·
γ) δορές και δέρματα, οπλές, χηλές και κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που προέρχονται από ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·
δ) αίμα που λαμβάνεται από μη μηρυκαστικά ζώα τα οποία σφάζονται σε σφαγείο αφού υποβληθούν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή και είναι, βάσει αυτής της επιθεώρησης, κατάλληλα για σφαγή και κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία·
ε) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών και των κατάλοιπων τήξης λιπών·
στ) πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πλην των υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για εμπορικούς λόγους ή λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με ελαττωματική παραγωγή ή συσκευασία ή με άλλες ατέλειες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο ή για τα ζώα·
ζ) νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα κάποιας ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα·
η) ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θαλασσίων θηλαστικών, τα οποία αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα με στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου·
θ) νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής προϊόντων ψαριών για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
ι) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείων και υποπροϊόντα σπασμένων αυγών που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα καμίας ασθένειας που είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα·
ια) αίμα, δορές και δέρματα, οπλές και χηλές, φτερά, μαλλί, κέρατα, τρίχες και γούνες που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά σημεία καμίας ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτών των προϊόντων στον άνθρωπο ή σε ζώα, και
ιβ) υπολείμματα τροφίμων πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
2. Τα υλικά της κατηγορίας 3 συλλέγονται, μεταφέρονται και καθίστανται αναγνωρίσιμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, και, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 23 και 24:
α) διατίθενται κατευθείαν ως απόβλητα με αποτέφρωση σε μονάδα αποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12·
β) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13, με την εφαρμογή οιασδήποτε από τις μεθόδους 1 έως 5, οπότε το παραγόμενο υλικό επισημαίνεται ανεξίτηλα, με ιδιαίτερη οσμή αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με το παράρτημα VI κεφάλαιο 1 και διατίθενται τελικά ως απόβλητο είτε με τη μέθοδο της αποτέφρωσης ή της συναποτέφρωσης σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 12, είτε σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο βάσει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·
γ) μεταποιούνται σε μονάδα μεταποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 17·
δ) μετασχηματίζονται σε τεχνική μονάδα εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 18·
ε) χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 18·
στ) μεταποιούνται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή μονάδα λιπασματοποίησης εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 15·
ζ) προκειμένου για υπολείμματα τροφίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιβ), μετασχηματίζονται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή λιπασματοποιούνται σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, ή, εν αναμονή της θέσπισης τέτοιων κανόνων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
η) προκειμένου για υλικά που προέρχονται από ψάρια, ενσιρώνονται σε σιλό ή λιπασματοποιούνται, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, ή
θ) διατίθενται με άλλα μέσα, ή χρησιμοποιούνται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2, μετά από διαβούλευση με την οικεία επιστημονική επιτροπή. Τα μέσα ή οι τρόποι αυτοί μπορούν είτε να συμπληρώνουν είτε να αντικαθιστούν τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) έως η).
3. Ο ενδιάμεσος χειρισμός ή αποθήκευση υλικών της κατηγορίας 3 πραγματοποιείται μόνο σε μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού της κατηγορίας 3, εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 10.
Άρθρο 7 Συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση
1. Τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα υποπροϊόντα, εξαιρουμένων των υπολειμμάτων τροφίμων της κατηγορίας 3, συλλέγονται, μεταφέρονται και αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II.
2. Κατά τη μεταφορά, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα υποπροϊόντα συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο ή, όταν αυτό απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό, από υγειονομικό πιστοποιητικό. Τα εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και να διατηρούνται για την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν την ποσότητα και την περιγραφή του υλικού καθώς και τη σήμανσή του.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διακανονισμοί που να εξασφαλίζουν ότι η συλλογή και η μεταφορά των υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, σχετικά με τα απόβλητα(21), τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση υπολειμμάτων τροφίμων της Κατηγορίας 3 χωρίς κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και χωρίς βλάβη για το περιβάλλον.
5. Η αποθήκευση μεταποιημένων προϊόντων γίνεται μόνο σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 11.
6. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν το παρόν άρθρο στις μεταφορές κόπρου μεταξύ δύο σημείων εντός ενός αγροκτήματος ή μεταξύ αγροκτημάτων και χρηστών εντός ενός κράτους μέλους.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102