pesticideSpray[Απάντηση από Διευθύντρια Τμ Γεωργίας]
ΧΛ/ΧΘ/086/16

Προς:
κ. Ανδρούλα Γεωργίου
Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας
Αγαπητή κ. Γεωργίου,

Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.

Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές από ιδιώτες.

Κατόπιν προφορικής συνομιλίας που είχα μαζί σας, προέτρεπα τους πολίτες οι οποίοι μου κατάγγελλαν περιπτώσεις ψεκασμών σε κατοικημένες περιοχές να αναφέρουν τα περιστατικά στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας για περαιτέρω χειρισμό. Εντούτοις, όπως πληροφορήθηκα, οι λειτουργοί των Επαρχιακών Γραφείων του τμήματος σας, δεν εξυπηρετούσαν τους πολίτες αυτούς λόγω του ότι οι καταγγελίες δεν αφορούσαν ψεκασμούς οι οποίοι γίνονταν από αγρότες.


Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε κατά πόσο τα Επαρχιακά Γραφεία του τμήματος σας είναι τα καθόλα αρμόδια τμήματα για να χειρίζονται καταγγελίες που αφορούν ψεκασμούς από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές και εάν ναι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως αποστείλετε οδηγίες στα Επαρχιακά Γραφεία για να χειρίζονται τα περιστατικά αυτά.

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας με αριθμό φακ. ΧΛΟ(Θ/Ο86/16 και ημερομηνίας 20/10/2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

1. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προίόντων, αναφέρονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις όσων χρησιμοποιούν Φυτοπροστατευτικά Προίόντα Επαγγελματικής Χρήσης καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη μνοία σε ειδικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

2. Το Τμήμα Γεωργίας για τη γνωστοποίηση των σχετικών προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Δράσης εξέδωσε ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

3. Το Τμήμα Γεωργίας στις περιπτώσεις που έρχονται σε γνώσει του, αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στον παρανομούντα, με την οποία τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του επαγγελματία χρήστη αλλα και για τις πιθανές κυρώσεις στις οποίες εμπίπτουν τυχόν παραβάσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

4. Ως προς την αναφορά σας για τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία θεωρώ ότι εξυπηρετούν πλήρως και με κάθε υπευθυνότητα τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση όμως σας διαβεβαιώ ότι θα προβούμε εκ νέου σε ενημέρωση των Λειτουργών των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων για την σωστή εξυπηρέτηση του κοινού.

5. Για επικοινωνία με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία αποταθείτε στα τηλέφωνα: 22819704(Λευκωσία), 25306638 (Λεμεσός), 24202840 (Λάρνακα 26804600 (Πάφος), 23812130 (Αμμόχωστος) και 25874031 (Πιτσιλιά).

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, τα κράτη-μέλη καλούνται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) με το οποίο να καθορίζουν στόχους και χρονοδιαγράμματα ώστε να επιτευχθεί μείωση των κινδύνων ή και της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ).

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας των ΦΠ, προχώρησε στην έγκριση του ΕΣΔ, το οποίο υιοθετήθηκε ως Υπουργικό Διάταγμα στις 08/02/2013.

Για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό το ΕΣΔ προβλέπει:
1. Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Επαγγελματικής Χρήσης μόνο από Επαγγελματίες Χρήστες κάτοχους του αντίστοιχου πιστοποιητικού κατάρτισης
2. Απαγόρευση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως τοξικά (Τ), πολύ τοξικά (Τ+), καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή
3. Εφαρμογή, κατά προτεραιότητα, φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, μέτρων βιολογικού ελέγχου και εναλλακτικές μέθοδοι της χημικής καταπολέμησης
4. Σε περίπτωση εφαρμογής άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από αυτά που προβλέπονται στο σημείο 2 θα πρέπει να υπάρχει η ενυπόγραφη γνωμάτευση Σύμβουλου ΦΠ στην οποία θα πρέπει να προτείνονται και τα τυχόν μέτρα περιορισμού των κινδύνων που θα πρέπει να ληφθούν για προστασία της υγείας του ανθρώπου. Στα πλαίσια των μέτρων αυτών, θα πρέπει να δίδεται το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της πρόσβασης του ανθρώπου στο χώρο εφαρμογής. Το διάστημα αυτό, θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον χρήστη, με ειδικές ευκρινείς σημάνσεις πέριξ του χώρου εφαρμογής.
5. Η εφαρμογή οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού προϊόντος να γίνεται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής χαμηλής αερομεταφοράς ψεκαστικού νέφους.
Επιπλέον με βάση το ΕΣΔ, οι Επαγγελματίες Χρήστες κατά την εφαρμογή ΦΠ θα πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
1. να εφαρμόζουν εναλλακτικά της χημικής καταπολέμησης, μέτρα φυτοπροστασίας,
2. να εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εξοπλισμό εφαρμογής που δεν δημιουργεί μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος,
3. να χρησιμοποιούν ακροφύσια χαμηλής διασποράς του ψεκαστικού νέφους ή αυτά να είναι επαρκώς ρυθμισμένα και συντηρημένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους,
4. να εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε μέρες και ώρες κατά τις οποίες ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων στο ψεκαστικό νέφος,
5. να μην εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όταν φυσά άνεμος.
6. να ενημερώνουν, όλους όσους θα μπορούσαν να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος ή να τοποθετούν πριν την έναρξη του ψεκασμού έντυπο το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παράβασης η Αρμόδια Αρχή δύναται να υποβάλει ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο όπως αναφέρεται στον Περι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.


Με βάση τα πιο πάνω, τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αναφέρονται στον κλάδο Ελέγχου Αγροχημικών του Τμήματος Γεωργίας για δέουσες ενέργειες.

Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22408642 / 643 / 644

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 253

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 217

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 225
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 311

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 254
Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.150, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σύμφωνα με τον περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς...

 • 18-06-2023 22:37:56
 • Hits 1057