image004Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.044, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2022, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου
«Με αφορμή τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων, οργανωμένων συνόλων και πολιτών για τον ανεπαρκή αριθμό στειρώσεων αδέσποτων γατών που προσφέρονται από τους οικείους δήμους και κοινότητές τους, καθώς και τις ανησυχίες που εκφράζουν για την αποτελεσματικότητα του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γατών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Την ακριβή κατανομή του κονδυλίου των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) που προβλέπεται από το σχετικό πρόγραμμα στειρώσεων ανά έτος εφαρμογής του.

2. Τον ακριβή αριθμό στειρώσεων που προέκυψαν από το κονδύλι ανά έτος εφαρμογής του.

3. Την εκτίμηση ή τον ακριβή αριθμό αδέσποτων γατών που καταγράφεται από το κράτος σήμερα, καθώς και την πορεία του πληθυσμού τους τα τελευταία χρόνια.

4. Κατά πόσο υπάρχει προγραμματισμός κατανομής κονδυλίου για το 2022 και το 2023 και, εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί.

5. Δεδομένου ότι κατά τη βιβλιογραφία, για να ελεγχθεί αποτελεσματικά ο πληθυσμός των γατών, πρέπει να εφαρμοστεί πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων με στόχο τον περιορισμό των ενήλικων αναπαραγωγικών ζώων σχεδόν στο μηδέν, εξετάζεται από το αρμόδιο υπουργείο σημαντική αύξηση του εν λόγω κονδυλίου;»


Απάντηση ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.044, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2022, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και κας Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας υποβάλω τις ακόλουθες απαντήσεις μας στα επιμέρους ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γατών:

1. Ποια ήταν η κατανομή του κονδυλίου των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) που προβλέπεται από το σχετικό πρόγραμμα στειρώσεων, ανά έτος εφαρμογής του;

(α) Το Ετήσιο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων ανακοινώνεται κάθε χρόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η συνολική ετήσια δαπάνη καθορίστηκε με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με την τελευταία Απόφαση με αρ. 92.960 και ημερ. 20/04/2022, να εγκρίνει αύξηση του προϋπολογισμού του Σχεδίου από €75.000 σε €100.000.

(β) Την υλοποίηση του Σχεδίου αναλαμβάνουν τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία (ΕΚΓ) με την ενεργό εμπλοκή των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων. Στο σχέδιο συμμετέχουν, μετά από ανοικτή πρόσκληση, ιδιώτες εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που υπογράφουν ειδικό συμφωνητικό συνεργασίας, φιλοζωικές οργανώσεις και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά, στο τρέχον Σχέδιο για το έτος 2022 συμμετέχουν 83 ιδιώτες κτηνίατροι παγκύπρια. Κατάλογος με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Φιλοζωικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο, αναρτάται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή.

(γ) Το σχετικό κονδύλι περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και κατανέμεται ισόποσα στα πέντε ΕΚΓ. Κάθε ΕΚΓ διασφαλίζει ότι η κατανομή των στειρώσεων θα είναι ισόποση ανάμεσα στους συμμετέχοντες κτηνιάτρους της επαρχίας. Περαιτέρω, τα ΕΚΓ κατανέμουν κουπόνια στους φορείς που δηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή, μεριμνώντας έτσι ώστε να παραχωρούνται περισσότερα κουπόνια σε δήμους και σε φιλοζωικές οργανώσεις, απ’ ό,τι σε κοινότητες. Αναλυτικά, οι πιο πάνω διαδικασίες καταγράφονται στο πλάνο υλοποίησης του Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων που καταρτίζεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το οποίο όπου και όταν χρειάζεται τυγχάνει αναπροσαρμογής. Ενδεικτικά επισυνάπτεται το πλάνο υλοποίησης του Σχεδίου για το 2022.

2. Ποιος ο αριθμός στειρώσεων που προέκυψαν από το κονδύλι ανά έτος εφαρμογής του;

Ο αριθμός των στειρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου κατά τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 ΕΤΟΣ   ΥΨΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ  ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΓΑΤΩΝ
 2017   €75.000   €62.836  1316
 2018   €75.000   €69.128  1456
 2019   €75.000   €73.674  1528
 2020   €75.000   €73.303   1524
 2021   €75.000   €72.126  1463
 2022   €100.000   Σε εξέλιξη  

 3. Ποια η εκτίμηση ή ο ακριβής αριθμός αδέσποτων γατών που καταγράφεται από το κράτος σήμερα, καθώς και η πορεία του πληθυσμού τους τα τελευταία χρόνια;

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν έχουν δεδομένα για τον ακριβή αριθμό των αδέσποτων γάτων. Για το σκοπό αυτό, με τη συμβολή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να αποτυπωθούν πρώτα οι περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται αυξημένο πρόβλημα και στη συνέχεια, να εξαχθεί η αναγκαία εκτίμηση ανά επαρχία και παγκύπρια. Η εμπλοκή των τοπικών αρχών και ο κοινός σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων μέσω ενός ενδυναμωμένου Σχεδίου, αναμένεται να οδηγήσει σε ολιστική και αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος.

4. Κατά πόσον υπάρχει προγραμματισμός κατανομής κονδυλίου για το 2022 και το 2023.

Η κατανομή του κονδυλίου για το 2022 ακολούθησε τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και γίνεται στη βάση του σχετικού επισυνημμένου πλάνου. Για το 2023 εξετάζεται αναθεώρηση του Σχεδίου, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη την κατάληξη που θα υπάρξει στο θέμα της εμπλοκής των τοπικών αρχών και η εφαρμογή του να γίνεται σε τριετή βάση, έτσι ώστε το πρόγραμμα να τρέχει αδιάλειπτα και να μην επιτρέπει αναπαραγωγή των γάτων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη προκήρυξή του.

5. Εάν εξετάζεται σημαντική αύξηση του εν λόγω κονδυλίου, δεδομένου ότι για να ελεγχθεί αποτελεσματικά ο πληθυσμός των γατών, πρέπει να εφαρμοστεί πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων με στόχο το δραστικό περιορισμό των ενήλικων αναπαραγωγικών ζώων.

Η γενική θέση μας είναι ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων γάτων, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνονται ως καθοριστικοί ο ρόλος και η εμπλοκή των τοπικών αρχών, οι οποίες είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα το πρόβλημα που παρουσιάζεται εντός των ορίων τους, αλλά και ο πολύτιμος ρόλος των φιλοζωικών οργανώσεων. Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι να διαμορφωθεί ένα πιο αποτελεσματικό Σχέδιο για τα επόμενα έτη, το οποίο θα βασίζεται στο συντονισμό και στη συμμετοχή των βασικών εμπλεκομένων φορέων.

Από το πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί φυσικά να απουσιάζει και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του συγκεκριμένου κονδυλίου, εφόσον αυτό τεκμηριωθεί από τη συνολική αξιολόγηση του Σχεδίου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 304
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1404

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 277

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 271
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 352

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 321