desertification1Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.052, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους προγραμματισμούς, τις ευθύνες, τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα για εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021, γνωστού ως “European Climate Law” (ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα). Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσει κατά πόσο θα χρειαστεί να γίνουν τροποποιήσεις στην εθνική μας νομοθεσία για την εφαρμογή του, καθώς και ποιες είναι αυτές.»


Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.052, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Το Ευρωπαϊκό Νομοθέτημα για το Κλίμα (Κανονισμός (EE) 2021/1119) ορίζει δεσμευτικό στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050, και θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον παγκόσμιο στόχο προσαρμογής, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Ο εν λόγω Κανονισμός καθορίζει, επίσης, ένα δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για καθαρή εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

(β) Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων και επιδιώξεων του νέου Ευρωπαϊκού Νομοθετήματος για το Κλίμα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της προώθησης τόσο της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών, όσο και της οικονομικής αποδοτικότητας στην επίτευξη αυτού του στόχου.

(γ) Επιπρόσθετα, τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές για την προσαρμογή στην Ένωση και στα Κράτη Μέλη είναι συνεκτικές, αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχουν παράλληλα οφέλη για τις τομεακές πολιτικές και συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η υλοποίηση των πιο πάνω θα πρέπει να γίνεται με συνεπή τρόπο, σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των οικείων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και δράσεων, κατά περίπτωση, καθώς και στην εξωτερική δράση της Ένωσης. Επικεντρώνονται ιδίως στους πλέον ευάλωτους και επηρεαζόμενους πληθυσμούς και τομείς. Ως εκ τούτου τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν και εφαρμόζουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ενωσιακή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

(δ) Ενόψει των πιο πάνω η Κύπρος, τόσο σε συλλογικό επίπεδο με τα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο και παρά τις πολλαπλές ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, διαμορφώνει και εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές και μέτρα που αφορούν τόσο τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου όσο και την προσαρμογή. Με τον τρόπο αυτό η χώρα μας συμβάλλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος και ταυτόχρονα εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της έναντι του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα της Συμφωνίας του Παρισιού και του νέου Ευρωπαϊκού Νομοθετήματος για το Κλίμα.

(ε) Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ετοιμάστηκαν και καταρτίστηκαν τα ακόλουθα:

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021 - 2030,

Εθνική Μακροπρόθεσμή Στρατηγική για Ανάπτυξη με Χαμηλές Εκπομπές για το 2050,

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή.

(στ) Μέσα από την υλοποίηση των πιο πάνω εφαρμόζονται πολιτικές που διαπερνούν οριζόντια όλες τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στη μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ορθολογιστική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στην προστασία των υδάτινων πόρων, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές δράσεις.

(ζ) Τέλος, μέσα από τη Δέσμη Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “FitFor55” δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιτεύχθηκε η υιοθέτηση των Γενικών Προσεγγίσεων στο Συμβούλιο και έχουν ήδη αρχίσει οι τριλόγοι με το Ευρωκοινοβούλιο για οριστικοποίηση των σχετικών Προτάσεων. Αμέσως μετά και αναλόγως του νομοθετήματος θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη μεταφορά του στην εθνική μας νομοθεσία για την εφαρμογή του.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 304
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1404

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 277

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 271
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 352

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 321