Carnival 1Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.141, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Με αφορμή τη διαπίστωση της εκτεταμένης χρήσης αερολυμάτων (sprays) αφρού, σερπαντίνων και λοιπών χημικών προϊόντων την περίοδο των εορτασμών των Αποκριών, καθώς επίσης και τη σχετική μελέτη που έλαβα από περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση αναφορικά με την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους και έκθεση του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών σε:


1. “εύφλεκτα” ή/και “πολύ εύφλεκτα” προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό “REACH”,
2. προϊόντα που προκαλούν ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, του δέρματος και των ματιών,

3. προϊόντα που θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και πρέπει να απορρίπτονται σωστά,
4. προϊόντα που συμβάλλουν στην κακή ποιότητα του αέρα και ειδικότερα στα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης σωματιδίων “ΡΜ10” και
5. προϊόντα που πρέπει να συλλέγονται (τουλάχιστον κατά 50% κατά βάρος) για ανακύκλωση, σύμφωνα με τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασίας Νόμο, καθώς και την αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού,
παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις εταιρείες εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Green Dot, ώστε να καταβάλλουν την οικονομική τους αντιστοιχία για τη συλλογή και την ανακύκλωση των συσκευασιών τους, διασφαλίζεται με άλλη μέθοδο η ευθυγράμμισή τους με τη Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού για τα απόβλητα; Είναι αποτελεσματική;
2. Τι επιπτώσεις δύναται να έχει στο περιβάλλον (π.χ. ποιότητα αέρα, εδάφους, υπόγειων υδάτων) η μη ελεγχόμενη απόρριψη των παραπροϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση των συγκεκριμένων αερολυμάτων; Υπάρχει ενδεικνυόμενη μέθοδος απόρριψης των υποπροϊόντων αυτών;»


Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.141, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
i. Σε ό,τι αφορά στην ερώτηση 1, εάν, δεδομένου ότι ορισμένες από τις εταιρείες εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Green Dot, ώστε να καταβάλλουν την οικονομική τους αντιστοιχία για τη συλλογή και την ανακύκλωση των συσκευασιών τους, διασφαλίζεται με άλλη μέθοδο η ευθυγράμμισή τους με τη Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού για τα απόβλητα και εάν αυτή είναι αποτελεσματική, η απάντηση είναι η ακόλουθη:
(α) Ειδικά για τις εταιρείες εισαγωγής προϊόντων αερολυμάτων αφρού, σερπαντίνων και λοιπών χημικών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Green Dot Cyprus, αλλά και γενικά για εταιρείες εισαγωγής και συσκευασίας προϊόντων, υπάρχει συνεργασία και τακτική επικοινωνία με το σύστημα της Green Dot Cyprus. Το σύστημα ενημερώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος με καταλόγους ονομάτων εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά στην εγγραφή τους και ακολούθως, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποστέλλει σχετική επιστολή σύστασης στους υπόχρεους, πληροφορώντας τους για τις υποχρεώσεις τους και δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο προς συμμόρφωση. Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει και τηλεφωνική επαφή με τον υπόχρεο.
Έχει δοθεί, επίσης, πρόσβαση στο Τμήμα Περιβάλλοντος από την εταιρεία “Eurogate” στα Δηλωτικά Εισαγωγών (μηνιαία) για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης των εισαγωγέων με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εντοπισμού παραγωγών που δεν συμμετέχουν στο συλλογικό σύστημα, αποστέλλεται και πάλι συστατική επιστολή συμμόρφωσης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, πριν τη λήψη περαιτέρω μέτρων όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία. Στην εν λόγω διαδικασία παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, ενώ για τις περιπτώσεις που αυτό δεν θα επιτευχθεί θα κινηθεί η νομική διαδικασία.
(β) Επισημαίνεται, επίσης, προς ενημέρωσή σας, ότι το συλλογικό σύστημα της Green Dot συμμετέχει με ειδικές δράσεις σε εκδηλώσεις όπως μαραθώνιους, καρναβάλια κ.λπ. για αύξηση της συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικού, αλουμινίου και χαρτιού. Σημειώνεται δε ότι, ακόμη και όταν δεν γίνεται συλλογή τους στην πηγή, τότε αυτά καταλήγουν μαζί με τα δημοτικά απόβλητα στις εγκαταστάσεις διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων (ΟΕΔΑ).
ii. Σε ό,τι αφορά στην ερώτηση 2, για τις επιπτώσεις που δύναται να έχει στο περιβάλλον (π.χ. ποιότητα αέρα, εδάφους, υπόγειων υδάτων) η μη ελεγχόμενη απόρριψη των παραπροϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση των συγκεκριμένων αερολυμάτων και εάν υπάρχει ενδεικνυόμενη μέθοδος απόρριψης των υποπροϊόντων αυτών, η απάντηση είναι η ακόλουθη:
Η μη ελεγχόμενη απόρριψη των παραπροϊόντων που προκύπτουν από τη χρήση των συγκεκριμένων αερολυμάτων, πιθανόν να προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον (αέρα, έδαφος, νερά), για τις οποίες, στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε συγκεκριμένη πληροφόρηση. Ωστόσο, η χρήση τους είναι επιτρεπτή και ρυθμίζεται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), η εφαρμογή του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Για τις διάχυτες εκλύσεις και τα απόβλητα που προκύπτουν και συγκεντρώνονται από τους Δήμους, θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω το θέμα της διαχείρισής τους, σε συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τις συσκευασίες αποβλήτων με υπόλειμμα θα συζητηθεί το θέμα περαιτέρω με το συλλογικό σύστημα της Green Dot για ξεχωριστή συλλογή και διάθεσή τους, όπως με παρόμοιο τρόπο εφαρμόζεται και η διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΑΓ/ΝΑ/Ap-23.06.012.02.141


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 375
Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.117 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2023, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο...

 • 26-11-2023 19:55:49
 • Hits 991
Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.179, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 10-11-2023 21:12:35
 • Hits 614
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1510

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 370

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 347